Aquaform

I. Warunki gwarancji (PL)
1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu i wad materiału, z którego wykonany jest produkt (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących
w produkcie).
2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu i karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna powinna być opieczętowana w punkcie sprzedaży,
mieć naniesioną datę sprzedaży i podpis Klienta, potwierdzający akceptację warunków gwarancji.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi:
- dla produktów z oferty wyprzedażowej, czyli nie będących w regularnej ofercie 1 rok,
- wanny, systemy hydromasażu, brodziki, obudowy, kabiny prysznicowe, parawany nawannowe, panele prysznicowe - 2 lata,
- kabiny prysznicowe Glass 5, Silva, Sol de luxe - 5 lat,
- zagłówki - 2 lata,
- meble łazienkowe - 2 lata,
4. Produkt, który Państwo nabyliście przeznaczony jest do użytku domowego i zabiegów higienicznych w pomieszczeniach sanitarnych wewnątrz
budynków, wyposażonych w niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne oraz odpowiednią wentylację pomieszczeń.
5. Przed montażem prosimy sprawdzić produkt pod względem kompletności i ewentualnych uszkodzeń wynikających z niezgodnego
z wymaganiami technicznymi transportu lub składowania. W celu dokładnego określenia reklamowanego elementu prosimy o zaznaczenie go na
drugiej stronie instrukcji montażu.
6. Producent nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu (np. glazury, czy innych materiałów
zastosowanych do zabudowy produktu) ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.
7. W przypadku wykrycia wady produktu przed, w trakcie lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz
zgłosić usterkę w miejscu zakupu produktu bądź poprzez zgłoszenie online umieszczone na stronie www.aquaform.com.pl.
8. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty zgodnie z podstawowymi wymogami higieny.
9. Wszystkie zażalenia oraz reklamacje powinny być składane w punkcie sprzedaży produktu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie
dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji (liczy się data przesłania faxu bądź zgłoszenia e-mail). Termin ten obowiązuje od momentu
przesłania kompletu potrzebnych dokumentów.W przypadku szczególnej potrzeby gwarant może zażądać uzupełnienia dokumentacji o zdjęcia.
10. W okresie trwania gwarancji Klient ma prawo żądać naprawy wadliwego produktu.
11. W razie niemożności naprawy towaru, Aquaform może zadecydować o wymianie towaru na nowy lub o zwrocie Klientowi ceny zapłaconej za
towar za pośrednictwem sklepu, w którym Klient towar nabył. Jeśli w międzyczasie zaszła nieistotna modyfikacja produktu, Aquaform S.A. ma
prawo wymiany towaru na nową wersję.
12. Klient traci gwarancję w przypadku:
- samodzielnych napraw lub przeróbek,
- szkód powstałych przez konserwację niezgodną z zaleceniami gwarancji,
- uszkodzenia produktu przez wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie stosowania się do zaleceń instrukcji montażu i obsługi,
- szkód powstałych podczas niewłaściwego transportu przez Kupującego (zaleca się transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu
zabezpieczającym, w pozycji zgodnej z oznakowaniem).
13. Gwarancja nie obejmuje:
- wyrobów używanych (np. z ekspozycji),
- uszkodzeń mechanicznych produktu,
- części eksploatacyjnych podlegających okresowej wymianie w produktach danego rodzaju (w przypadku kabin są to: rolki, suwaki,
uszczelki).
14. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:
- wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody (zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów),
- nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów, np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych
środków chemicznych (zawierających aceton, substancje ścierne lub żrące).
15. Przyjazdy grupy serwisowej związane ze zgłoszeniem wad niepodlegających gwarancji, będą podstawą obciążenia Klienta kosztami przyjazdu.
16. Meble łazienkowe są wyrobem wykonanym z materiałów o zwiększonej odporności na wpływ wody, lecz nie mogą być poddawane
bezpośredniemu bądź długotrwałemu jej działaniu.
17. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
18. Gwarancja jest ważna na terytorium kraju gdzie został zakupiony towar.
Do codziennej pielęgnacji należy używać gąbki lub delikatnej, miękkiej szmatki (w przypadku mebli wytrzeć do sucha) lub gumowej ściągaczki
do wody. Do czyszczenia gładkiej powierzchni wystarczą przyjazne dla środowiska i łagodne środki czyszczące (w postaci płynów) znajdujące się w
ofercieAquaform. Nie należy dopuszczać do kontaktu powierzchni akrylowej z rozpuszczalnikami.
Ścianki pokryte powłoką DP activ należy przemywać w miarę potrzeb łagodnym odkamieniaczem do szyb. Aby przedłużyć efekty działania
powłoki DP activ należy raz na 3-6 miesięcy zabezpieczyć tafle szkła specjalnym środkiem regenerującym ODŻYWKADP activ.
II. Konserwacja produktu
- wanny - gwarancja na niezmienność barwy akrylu 7 lat