CELLFAST

REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Reklamacje zakupionego towaru należy zgłosić:

a) w formie pisemnej poprzez wysłanie reklamacji na adres Sprzedającego, tj. CELL-FAST Sp. z o.o., Dział reklamacji, ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola, albo

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłając wiadomość e-mail na adres: sklep@cellfast.com.pl;

3. W reklamacji każdorazowo należy wskazać w szczególności dane identyfikujące Klienta, dane zakupionego towaru, opisać na czym polega niezgodność towaru z umową oraz określić swoje żądanie.

4. Koszt przesyłki zawierającej reklamowany towar pokrywa Sprzedający. Klient odpowiada za właściwe zapakowanie zwracanego towaru w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w transporcie.

5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.

6. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie lub drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres.

8. Reklamacje składane przez Klientów nie będących konsumentami rozpatrywane będą według przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, o ile strony nie ustalą odmiennie.

9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.