CORSAN

Karta gwarancyjna

 

Karta gwarancyjna określa warunki gwarancji w odniesieniu do produktów marki Corsan. Gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski. Podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP. 

Przed montażem należy sprawdzić produkt czy jest wolny od wad, które mogłyby zakłócić jego poprawne funkcjonowanie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad produkt nie może być montowany. Produktu nie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których znajdują się związki chemiczne działające korodująco. Przed montażem, nowo wykonana instalacja wodna, musi zostać przepłukana. 

1. Producent udziela gwarancji na prawidłowo zainstalowany, eksploatowany, konserwowany zgodnie z instrukcją produkt. Niespełnienie powyższego, może skutkować odrzuceniem składanej reklamacji.

2. W przypadku produktu wymagającego zabudowy (np. baterie podtynkowe i pozostałe elementy podtynkowe) należy poprawność ich działania sprawdzić przed zabudowaniem (np. płytkami) po osadzeniu w docelowym miejscu. W przypadku zgłoszenia wad po zabudowaniu elementów podtynkowych, koszt  wykucia elementu w celach serwisowych, ponosi kupujący.

3. W momencie nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, kupujący ponosi koszty, które poniósł gwarant w związku i w celu rozpatrzenia reklamacji.

4. Dokumentem uprawniającym do zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura, paragon, rachunek). 

5. Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w miejscu zakupu lub u producenta poprzez e-mail: serwis@corsan.pl

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać datę zgłoszenia, numer dowodu zakupu oraz opis stwierdzonej wady.

7. Produkt wysyłany w celu usunięcia wad do producenta musi być zapakowany w odpowiednie opakowanie zgodne z wytycznymi producenta. W przypadku braku oryginalnego kartonu należy zgłosić ten fakt do serwisu przed wysyłką produktu.

8. Produkt powinien być czysty i w miarę możliwości pozbawiony elementów, które mogą uszkodzić go w trakcie transportu (np. węże prysznicowe powinny zostać odkręcone wraz z uchwytami prysznicy ręcznych od korpusów paneli). 

9. Zamontowanie produktu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszej gwarancji oraz poświadcza brak widocznych wad lub braków w wyposażeniu.

10. Wszelkie naprawy niepodlegające gwarancji przeprowadzane są odpłatnie.

11. Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania klienta i poinformowania go o tym fakcie w terminie 14 roboczych dni od daty zgłoszenia reklamacji.

 

Gwarancja nie obejmuje:  

1. Mechanicznych uszkodzeń.

2. Wad, szkód i przedwczesnego zużycia wynikającego z niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną).

3. Mechanicznych uszkodzeń powierzchni baterii (np. rysy) zgłoszonych po zakupie oraz uszkodzeń powierzchni powstałych na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami (np. proszkiem czyszczącym lub zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol).

4. Stwierdzonych uszkodzeń, gdy towar był nadal eksploatowany pomimo ujawnienia niesprawności.

5. Uszkodzeń wynikłych na skutek osadzania się kamienia z wody lub z sieci wodociągowej.

6. Konserwacji armatury, czyszczenia filtrów siatkowych.

7. Ingerencji lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione przez producenta lub wykonywane bez konsultacji z serwisem centralnym.

8. Uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego przechowywania.

9. Produktów z wystaw ekspozycyjnych.

 

Czynności konserwacyjne nie są objęte zakresem usług gwarancyjnych i nie zaliczają się do limitu napraw. Uszkodzenia powstałe na skutek zaniechania czynności konserwacyjnych nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Należy w swoim zakresie kontrolować stan techniczny doprowadzeń wody. 

 

Okres gwarancji

 

Gwarancja udzielana jest na produkty marki Corsan na które wystawiona jest karta gwarancyjna. Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży. 

Okres 5 lat gwarancji wydawany jest na szczelność korpusów wykonanych ze stali.

Okresem 2 lat gwarancji objęte są chromowane powłoki, aluminiowe korpusy oraz pozostałe elementy towaru, w tym: głowice termostatyczne, mieszacze, pokrętła, zestawy mocujące, węże i wężyki przyłączeniowe, prysznice ręczne, wylewki. Pozostałe, nie wymienione wyżej produkty lub ich elementy objęte są 2 latnią gwarancją. Powyższe okresy gwarancyjne obowiązują także przy zakupie na firmę.

 

Uprawnienia gwarancyjne

 

W przypadku niemożliwości wywiązania się gwaranta z terminowego wykonania naprawy wadliwego produktu, klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy o podobnych cechach (wówczas okres gwarancyjny liczony jest od początku) lub zwrot gotówki. Producent w ramach uprawnień gwarancyjnych zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady.

- usunie wszystkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiału;

- wymieni wadliwy towar na nowy tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu. 

 

Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zużywanie się części podzespołów w trakcie normalnego użytkowania.

Producent nie odpowiada za utracone korzyści oraz nie pokrywa kosztów związanych 

z przygotowaniem towaru do wysyłki na serwis itp. oraz zastrzega, że nie będą przyjmowane przesyłki obciążone kosztami. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w produkcie osprzęt należący 

do reklamującego. 

W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji zastosowanie maja przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. z dnia 5 września 2002r.). 

 

Kupując produkt, nabywca oświadcza, że zapoznał się z warunkami gwarancji i akceptuje jej warunki.