DOMER

DANE ADRESOWE:

DOMER SIERECKI Spólka Jawna

ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew

woj. wielkopolskie, POLSKA

tel. +48 62 742 06 06, +48 62 506 56 00
fax. +48 62 742 19 78

WARUNKI REKLAMACJI ORAZ ZWROTU TOWARU

[Postanowienia wstępne]

5.1. Warunki reklamacji określają zasady zgłaszania reklamacji przez Klienta, zwrotu towaru, rozpatrywania zgłoszeń reklamacji i załatwienia reklamacji przez Domer oraz współdziałania Klienta z Domer przy zgłaszaniu oraz załatwianiu reklamacji.
5.2. Warunki reklamacji zostają udostępnione Klientom w Sklepie oraz w wersji elektronicznej na stronie www Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”.   
5.3. W przypadku Klienta indywidualnego Warunki reklamacji wiążą go pod warunkiem udostępnienia mu Warunków reklamacji, z zastrzeżeniem że także ewentualnie niewiążące dla Klienta indywidualnego Warunki reklamacji określają procedury reklamacyjne w Domer a dostosowanie się do nich może ułatwić i przyśpieszyć załatwienie reklamacji. 
5.4. Przed odebraniem przesyłki z Domer należy sprawdzić opakowanie, czy nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 
5.5. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie; gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują w zakresie uszkodzeń towaru pochodzenia zewnętrznego w związku z uszkodzeniem przesyłki w transporcie lub uszkodzenia towaru po dostarczeniu towaru do Klienta – z zastrzeżeniem punktu 5.6 Regulaminu.
5.6. Klient indywidualny nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie w przypadku, gdy Domer nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta indywidualnego; w takiej sytuacji Klient indywidualny powinien jednak współdziałać z Domer w celu ustalenia i określenia odpowiedzialności sprawy uszkodzeń. 
5.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
5.8. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu odpowiedzialność Domer wobec Klienta firmowego jest każdorazowo ograniczona maksymalnie do wartości złożonego Zamówienia. Ponadto Klient firmowy jest zobowiązany niezwłocznie zareklamować towar wadliwy, w szczególności w zakresie wad jawnych w terminie 7 dni od dnia odbioru towaru, pod rygorem nie przyjęcia reklamacji. Ograniczenia odpowiedzialności Domer nie dotyczą sytuacji: określonych w powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa i tylko w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie, a także nie dotyczą sytuacji dojścia do odmiennego porozumienia przez Domer i Klienta firmowego (pomimo ograniczenia odpowiedzialności Domer).

[Zgłoszenie reklamacji / zgłoszenie zwrotu towaru]

5.9. Domer jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad. W niniejszym punkcie jest mowa o reklamacji towaru w sytuacji, gdy zostały ujawnione wady towaru polegające na jego niezgodności z Umową (określoną ofertą Domer i zamówieniem Klienta), towar uległ awarii lub uszkodzeniu, w taki sposób, że uzasadniona jest reklamacja na gruncie przepisów prawa lub zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta danego towaru, tj.: 
(a) przesłany towar jest niezgodny z zamówieniem (towar inny niż zamówiony);
(b) przesłany towar jest wadliwy, z usterką, niesprawny (należy podać szczegółowy opis);
(c) inny powód opisany przez klienta uzasadniający reklamację towaru.
5.10. Wady części towaru nie uprawniają do reklamacji całości towaru, chyba że uprawnienie takie wynika z przepisów prawa. 
5.11. Procedura reklamacji nie dotyczy odstąpienia od umowy przez Klienta indywidualnego, zgodnie z punktem VI.  
5.12. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu towaru w Domer przez Klienta (reklamującego), z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.  
5.13. Zgłoszenie reklamacji towaru Klient powinien przesłać do Domer (przed ewentualną wysyłką towaru). Reklamację Klient może przekazać za pośrednictwem formularza reklamacji, udostępnionego pod adresem www.domer.pl pod adresem http://www.domer.pl/regulaminy/formularz-zgloszenia-reklamacyjnego.pdf. Formularz zawiera rubryki z informacjami niezbędnymi lub/i pomocnymi do sprawnego załatwienia reklamacji. 
5.14. Formularz reklamacji zawiera następujące rubryki: nr i data zamówienia, nr faktury lub paragonu,  dane kontaktowe, nazwa banku i numer rachunku bankowego, identyfikację (opis) reklamowanego towaru, sposób zakupu, opis przyczyny reklamacji towaru oraz uwagi Klienta. Formularz zawiera również oświadczenie o zapoznaniu się z Warunkami reklamacji i zwrotu towaru.
5.15. Wypełniony formularz można przesłać do Domer drogą mailową na adres e-mail reklamacje@domer.pl, faksem na nr 62-742-19-78 lub listem tradycyjnym (przesyłką poleconą) na adres Domer z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”.
5.16. W odpowiedzi na przesłany formularz reklamacji Klient otrzyma unikatowy numer reklamacji, w celu usprawnienia i przyśpieszenia procedury reklamacji. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacji zostanie przesłana niezwłocznie, w szczególności drogą e-mailową lub innym kanałem komunikacji wskazanym na formularzu reklamacji. W odpowiedzi Domer może poprosić o uzupełnienie danych niezbędnych do przyjęcia lub załatwienia reklamacji.
5.17. Po otrzymaniu odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji, w przypadku konieczności odesłania towaru do Domer, należy go wysłać do Domer zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII. 
Załatwienie reklamacji przez Domer
5.18. Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w terminie do 14 dni, w możliwie najkrótszym czasie. Odpowiedź Domer  zostanie wysłana na wskazany przez Klienta kanał komunikacji. 
5.19. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacji, w przypadku odesłania towaru, przy odbiorze reklamowanego towaru Domer sprawdza sposób zabezpieczenia i stan przesyłki. Następnie Domer sprawdza zawartość przesyłki i stan towaru. 
5.20. Po zwrocie towaru przez Klienta Domer podejmuje następujące działania w zależności od przyczyny zwrotu towaru i stwierdzonego stanu towaru, tj.: 
(a) jeżeli przesłany towar jest niezgodny z zamówieniem (towar inny niż zamówiony) – Domer zwróci koszt przesyłki oraz prześle towar zgodny z zamówieniem na adres poprzedniej wysyłki;
(b) jeżeli przesłany towar jest wadliwy, z usterką, niesprawny (szczegółowy opis) – Domer zwróci koszt przesyłki oraz prześle towar zgodny z zamówieniem na adres poprzedniej wysyłki;;
(c) jeżeli wystąpił inny powód opisany przez Klienta uzasadniający zwrot towaru – Domer podejmie działania odpowiednio do wskazanej przyczyny oraz stwierdzonego stanu towaru w porozumieniu z Klientem;
(d) w przypadku uwzględnienia reklamacji Domer zwróci Klientowi indywidualnemu koszty przesyłki (w zakresie najtańszej możliwej formy przesyłki, jak była dostępna w Domer) oraz wartość brutto towaru, na wskazane w formularzu zwrotu konto bankowe.
5.21. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego towaru do producenta w celu wykonania naprawy gwarancyjnej lub wydania opinii czas ostatecznego załatwienia reklamacji może wynosić 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres siedziby Domer.
5.22. Przy odbiorze zwróconego towaru Domer sprawdza sposób zabezpieczenia i stan przesyłki. Następnie Domer sprawdza zawartość przesyłki i stan towaru. 
5.23. W innych nie ujętych wyżej przypadkach Domer podejmie działania w celu w miarę możliwości polubownego załatwienia odpowiednio do sytuacji i w porozumieniu z Klientem, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.