Elektromet

Warunki gwarancji

1. Gwarancji udziela się na okres 60miesięcy na zbiornik emaliowany.

2. Gwarancja na pozostałe części ogrzewacza wynosi 24 miesiące.

3. Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży wyrobu użytkownikowi wpisanej w karcie gwarancyjnej i potwierdzonej przez dokument zakupu (rachunek) wystawiony przez sprzedawcę.

4. Gwarant zapewnia sprawne działanie ogrzewaczapod warunkiem, że będzie on zainstalowany i użytkowany zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

5. W okresie gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw uszkodzeń ogrzewacza powstałych z winy producenta. Uszkodzenia te będą usuwane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

6. Użytkownik traci prawodo napraw gwarancyjnych w przypadku:

-niewłaściwego użytkowania urządzenia,

-uszkodzonych elementów grzejnych z powodu osadzonego kamienia kotłowego,

-wykonywania napraw i przeróbek urządzenia przez osoby nieuprawnione,

-niewłaściwego montażu oraz obsługi urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją,

-eksploatacji ogrzewacza bez zaworu bezpieczeństwa lub z niesprawnym zaworem bezpieczeństwa

-braku anody magnezowejlub tytanowej

-braku udokumentowania co 18-miesięcznej wymianyanody magnezowej (paragon, faktura, itp.)

7. Producent nie odpowiadaza szkody powstałe w wyniku awarii ogrzewacza wody podłączonego do instalacji zasilającejw zimną wodę i rozprowadzającą ciepłą wodę wykonanej np. z tworzywa sztucznego nieodpornego na temperaturę awaryjną +160°C.

8. Gwarant może odmówić wykonania naprawy, gdy:

-nie jest zapewniony dostęp montażowy do urządzenia,

-do wymiany ogrzewacza konieczny jest demontaż innych urządzeń, ścian działowych, itp.

-zbiornik przyłączony jest do instalacji wodociągowej na stałe za pomocą nierozłącznych połączeń,

-przykry zapach wody spowodowany jest małą zawartością tlenu w wodzie.

9. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, koszty jego przyjazdu pokrywa klient.

10. W razie wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu podgrzewacza należy powiadomić serwis producenta tel. 77/ 471 08 17 od 7ºº do 15ºº,lub pocztą elektroniczną na adres: serwis@elektromet.com.plalbo punkt zakupu. NIE NALEŻY DEMONTOWAĆ URZĄDZENIA.

11. Sposób naprawy urządzenia określa producent.

12. Podstawę realizacji napraw z tytułu udzielonej gwarancji stanowi poprawnie wypełniona, kompletna i nie zawierająca żadnych poprawek Karta Gwarancyjna.

13. W sprawach nie uregulowanych powyższymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Zaleca się przechowywanie karty gwarancyjnej przez cały okres eksploatacji ogrzewacza.