Eliko

1. Przedmiot gwarancji

Na warunkach określonych niniejszym dokumentem gwarancyjnym Eliko Sp. J. udziela kupującemu gwarancji jakości na wyrób określony w polu Typ, zwany dalej "grzałką" i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad produkcyjnych grzałki lub jeżeli będzie to niemożliwe do wymiany na wolną od wad w terminach określonych w pkt 4 niniejszej karty gwarancyjnej.

 

1. Przedmiot gwarancji

Na warunkach określonych niniejszym dokumentem gwarancyjnym Eliko Sp. J. udziela kupującemu gwarancji jakości na wyrób określony w polu Typ, zwany dalej "elementem grzejnym" i zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad produkcyjnych lub jeżeli będzie to niemożliwe do wymiany na wolną od wad w terminach określonych w pkt 4 niniejszej karty gwarancyjnej.

2. Termin gwarancji

Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji.

3. Zobowiązania producenta.

W ramach udzielonej gwarancji producent zobowiązany jest do dokonania naprawy wadliwego elementu grzejnego, to jest do:

a)usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących po stronie producenta,
b)wymiany wadliwego elementu grzejnego na wolny od wad, jeżeli dokonanie naprawy będzie niemożliwe, lub jeżeli w ocenie producenta dokonanie naprawy będzie wymagało poniesienia większych kosztów niż wymiana.

4. Termin naprawy.

Termin naprawy wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia wady producentowi i dostarczenia wadliwego elementu grzejnego do producenta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, termin naprawy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania obowiązków gwarancyjnych.

5. Zakres gwarancji.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z winy producenta.

Gwarancją nie są objęte następujące wady i usterki:

a)uszkodzenia mechaniczne, następstwa działania środków chemicznych,
b)spowodowane nieprzestrzeganiem pkt 6 niniejszej karty gwarancyjnej,
c)spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem, transportem, składowaniem, przechowywaniem, bądż czyszczeniem elementu grzejnego,
d)będące następstwem posługiwania się elementem grzejnym niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania elektrycznych elementów grzejnych,
e)spowodowane zanieczyszczeniem elementu grzejnego kamieniem lub usuwaniem kamienia środkami chemicznymi nie przeznaczonymi do tego celu,
f)wynikające z eksploatacji elementu grzejnego w innych środowiskach niż woda, np. w kwasie, oleju, powietrzu itp.

6. Utrata uprawnień gwarancyjnych.

Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie:

a)dokonywania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki elementu grzejnego we własnym zakresie,
b. stwierdzenia ingerencji w którąkolwiek z części elementu grzejnego np. otwarcie puszki termostatu itp.,
c)stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych, błąd innych oznaczeń identyfikujących elementu grzejnego,
d)utraty niniejszej karty gwarancyjnej.

7. Prawa i obowiązki kupującego.

a)Element grzejny winien zostać dostarczona do naprawy w stanie kompletnym wraz z niniejszym dokumentem, potwierdzonym przez sprzedającego.
b)Warunkiem naprawy lub wymiany elementu grzejnego, jest spełnienie przesłanek przewidzianych w pkt 3 niniejszej karty gwarancyjnej oraz przedstawienie przez kupującego dokumentu zakupu (faktury VAT, paragonu) grzałki.
c)W przypadku stwierdzenia, że oddana do naprawy element grzejny jest sprawny technicznie i wolny od wad albo gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, kupujący może zostać obciążony kosztami usługi i materiałów według cennika producenta.
d)Kupujący jest zobowiązany do odebrania naprawionego elementu grzejnego grzałki w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym naprawa powinna być wykonana lub dokonania przez producenta powiadomienia o naprawie. Jeżeli kupujący nie odbierze elementu grzejnego w tym terminie, ponosi koszt jej przechowania.

2. Termin gwarancji

Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji.

3. Zobowiązania producenta.

W ramach udzielonej gwarancji producent zobowiązany jest do dokonania naprawy wadliwej grzałki, to jest do:

a)usunięcia wad powstałych z przyczyn tkwiących po stronie producenta,
b)wymiany wadliwej grzałki na wolną od wad, jeżeli dokonanie naprawy będzie niemożliwe, lub jeżeli w ocenie producenta dokonanie naprawy będzie wymagało poniesienia większych kosztów niż wymiana.

4. Termin naprawy.

Termin naprawy wynosi 14 dni od dnia zgłoszenia wady producentowi i dostarczenia wadliwej grzałki do producenta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, termin naprawy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania obowiązków gwarancyjnych.

5. Zakres gwarancji.

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z winy producenta. 

Gwarancją nie są objęte następujące wady i usterki:

a)uszkodzenia mechaniczne, następstwa działania środków chemicznych,
b)spowodowane nieprzestrzeganiem pkt 6 niniejszej karty gwarancyjnej,
c)spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem, transportem, składowaniem, przechowywaniem, bądż czyszczeniem grzałki,
d)będące następstwem posługiwania się grzałką niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania elektrycznych elementów grzejnych,
e)spowodowane zanieczyszczeniem grzałki kamieniem lub usuwaniem kamienia środkami chemicznymi nie przeznaczonymi do tego celu,
f)wynikające z eksploatacji grzałki w innych środowiskach niż woda, np. w kwasie, oleju, powietrzu itp.

6. Utrata uprawnień gwarancyjnych.

Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w razie:

a)dokonywania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki grzałki we własnym zakresie,
b)stwierdzenia ingerencji w którąkolwiek z części grzałki np. zerwanie rękojeści, odcięcie wtyczki itp.,
c)stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych, błąd innych oznaczeń identyfikujących grzałkę,
d)utraty niniejszej karty gwarancyjnej.

7. Prawa i obowiązki kupującego.

a)Grzałka winna zostać dostarczona do naprawy w stanie kompletnym wraz z niniejszym dokumentem, potwierdzonym przez sprzedającego.
b)Warunkiem naprawy lub wymiany grzałki, jest spełnienie przesłanek przewidzianych w pkt 3 niniejszej karty gwarancyjnej oraz przedstawienie przez kupującego dokumentu zakupu (faktury VAT, paragonu) grzałki.
c)W przypadku stwierdzenia, że oddana do naprawy grzałka jest sprawna technicznie i wolna od wad albo gdy stwierdzona usterka nie jest objęta gwarancją, kupujący może zostać obciążony kosztami usługi i materiałów według cennika producenta.
d)Kupujący jest zobowiązany do odebrania naprawionej grzałki w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym naprawa powinna być wykonana lub dokonania przez producenta powiadomienia o naprawie. Jeżeli kupujący nie odbierze grzałki w tym terminie, ponosi koszt jej przechowania.