ESBE

Gwarancja i reklamacje
1. Dostawca udziela gwarancji na 24 miesiące od daty sprzedaży ale nie dłużej niż 32 miesiące od daty produkcji umieszczonej na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Podstawą świadczenia gwarancji jest dostarczenie towaru, numeru faktury na jego zakup, oraz protokołu reklamacyjnego do Dostawcy.
3. Gwarancja obejmuje wady fizyczne, które tkwią w samej rzeczy i dotyczy wyłącznie dostarczonych przez ESBE towarów.
4. Gwarancja nie obejmuje:
4.1Uszkodzeń powstałych na skutek używania towarów niezgodnie z instrukcją obsługi;
4.2Uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych;
4.3Uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego, powodzi, itp.;
4.4Napraw i modyfikacji dokonanych przez podmioty ESBE i nie mające autoryzacji ESBE;
4.5Części z natury łatwo zużywalnych t.j, żarówka, uszczelka, pokrętło, filtry, akcesoria lub ulegających naturalnemu zużyciu;
4.6Przypadków w których nie stwierdzono wady produktu po jego sprawdzeniu przez pracownika ESBE;
4.7Kosztów innych usług i działań związanych z towarem podlegającym reklamacji.
5. Reklamacja powinna zawierać:
 Wypełniony protokół reklamacji (dane sprzedawcy, nazwa firmy nabywcy, dane teleadresowe nabywcy, dane dotyczące uszkodzonego towaru w tym: nazwa towaru, numer katalogowy, nr faktury zakupu z ESBE, data faktury zakupu, data produkcji – znajdująca się na towarze, data wydania towaru nabywcy, dane dotyczące instalacji, dokładny opis wady, podpisy sprzedawcy i nabywcy).
 Ewentualne zdjęcia uszkodzenia lub inne dokumenty towarzyszące, w przypadku gdy niemożliwym jest dostarczenie towaru
6. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania protokołu reklamacji wraz z niezbędną dokumentacją.
7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Dostawca zwróci reklamowany produkt do Odbiorcy, a Odbiorca zostanie obciążony kosztem przesyłki, za wyjątkiem sytuacji gdy strony ustalą inaczej.
8. Wszelkie gwarancyjne naprawy wykonywane są wyłącznie u Dostawcy.