Ewmar-Ness

Producent udziela 2 letniej gwarancji na wentylator eksploatowany 
zgodnie z DTR , lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji . 
W przypadku awarii użytkownik przesyła wentylator Pocztą Polską jako 
paczkę ekonomiczną na adres i koszt serwisanta . Ujawnione w okresie 
gwarancji wady będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni od 
daty dostarczenia do punktu serwisowego . 
Gwarancją nie są objęte : 
- uszkodzenia mechaniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi 
- wady spowodowane niewłaściwym eksploatowaniem w tym nie 
stosowanie zaleceń odnośnie konserwacji wentylatora / pkt 5 DTR / 
- wentylatory bez tabliczek znamionowych 
Dokonywanie samowolnych zmian i przeróbek powoduje utratę 
gwarancji 
Karta gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada datę sprzedaży 
detalicznej potwierdzoną pieczątką sprzedawcy . Data produkcji 
podana na karcie gwarancyjnej musi być zgodna z datą produkcji 
umieszczoną na wentylatorze . 
Niniejsza gwarancja nie wyłącza , nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z ustawy konsumenckiej