Fanar

WARUNKI GWARANCJI

1. Fabryka Narzędzi FANAR SA udziela gwaracji na urządzenia na okres 12 (dwunastu) miesięcy licząc od daty sprzedaży. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas ewentualnych napraw gwarancyjnych. W przypadku, gdy naprawa wymagała wymiany części okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do tej wymienionej części.

2. W przypadku reklamacji należy dostarczyć wypełnioną przez Sprzedawcę kartą gwarancyjną, w szczególności z wpisaną datą sprzedaży, podpisem Sprzedawcy oraz numerem seryjnym i/lub numerem katalogowym (indeksem). W przypadku braku adnotacji o dacie sprzedaży należy dostarczyć dowód zakupu urządzenia.

3. Warunkiem objęcia gwarancją jest łączne spełnienie poniższych wymagań: a) powstanie uszkodzenia nastąpiło wyłącznie wskutek wady fizycznej z przyczyn tkwiących w urządzeniu, b) stosowany był osprzęt zalecany przez Gwaranta lub producenta, c) urządzenie użytkowano zgodnie z załącznoną instrukcją obsługi, d) dokonywano terminowych przeglądów okresowych przewidzianych instrukcją obsługi, e) reklamowane urządzenie posiada oryginalną tabliczkę znamionową i jest kompletne.

4. Gwarancją nie są objęte: a) uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, b) uszkodzenia wynikające z niodpowiedniego doboru urządzenia do charakteru prac, c) uszkodzenia wynikające z przeciążenia urządzenia na skutek nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji, d) dołączony do urządzenia osprzęt, a także zużycie podzespołów wynikające z normalnego użytkowania urządzenia, e) uszkodzenia wynikłe z braku lub nieterminowego dokonania przewidzianych instrukcją obsługi przeglądów urządzenia we wskazanym serwisie.

5. Wszelkie naprawy lub próby napraw podjęte przez osoby nieuprawnione powodują utratę gwarancji, ponadto urządzenie nie może być rozbierane i zdekompletowane.

6. W przypadku stwierdzenia wady objętej gwarancją kompletne urządzenie wraz 15 z wymaganymi dokumentami należy - na koszt i ryzyko kupującego - dostarczyć do Sprzedającego w oryginalnym opakowaniu. W przypadku niespełnienia tego warunku Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

7. Uznane przez Gwaranta wady będą usuwane w ramach gwarancji w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Sprzedawcy uszkodzonego urządzenia. W przypadku, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia brakujących nietypowych części lub gdy naprawa urządzenia wymaga ekspertyzy rzeczoznawcy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.

8. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności urządzenia z umową sprzedaży.