Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

FESTOOL

I. Warunki ogólne oraz rejestracja
1.1. W przypadku pomyślnej rejestracji Festool GmbH oferuje na wszystkie nowe urządzenia elektryczne i pneumatyczne Festool (zwane dalej „urządzeniami”) gwarancję ochrony przed kosztami napraw oraz dodatkowe usługi serwisowe na podstawie niniejszych warunków. Uprawionymi do gwarancji są konsumenci i przedsiębiorcy 
z siedzibą/miejscem zamieszkania w Polsce. Festool GmbH wyłącza z gwarancji oraz nie świadczy dodatkowych usług serwisowych wobec partnerów handlowych oraz pośredników sprzedaży. 
1.1.1 Niniejsze warunki obejmują również akumulatory i ładowarki (LI-Ion) zakupione od 01.01.2015 (zwane również dalej „urządzeniami”). 
1.2. Warunki rejestracji to:

 • zakup u Autoryzowanego Partnera Handlowego Festool;
 • rejestracja online w ciągu 30 dni od daty zakupu na stronie www.festool.pl/serwis

1.3. Po pomyślnym zarejestrowaniu otrzymają Państwo certyfikat serwisowy (potwierdzenie rejestracji) w formie elektronicznej lub pisemnej. Odnosi się on zawsze tylko do zarejestrowanego urządzenia.
1.4. Na podstawie warunków gwarancji Festool GmbH przyznaje Państwu dodatkowe prawa, 
które obowiązują oprócz umownych oraz ustawowych praw do roszczeń z tytułu wad. 
Z warunkami gwarancji nie wiąże się zniesienie, ograniczenie lub też inna zmiana umownych 
lub ustawowych praw do roszczeń z tytułu wad. 
1.5. Udzielenie świadczeń gwarancyjnych lub dodatkowych usług serwisowych nie skutkuje przedłużeniem czasu gwarancji, ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancyjnego. To samo dotyczy przedawnienia umownych lub ustawowych praw do roszczeń z tytułu wad.
1.6. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zarejestrowanego urządzenia, czy to w przypadku anulowania umowy, odwołania, zaskarżenia lub odstąpienia, dane urządzenie zostanie wyłączone  z gwarancji.
1.7. Dla akumulatorów i ładowarek (LI-Ion) zakupionych po 1 stycznia 2015 r oddzielna rejestracja, opisana w pkt 1.1 nie jest wymagana. Aby jednak urządzenie było objęte usługą, warunkiem koniecznym jest okazanie oryginalnego dowodu zakupu, zgodnie z pkt 2.5. Wszystkie pozostałe warunki ogólne mają zastosowanie.

II. 36-miesięczna gwarancja ochrony przed kosztami napraw

2.1. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się wraz z datą na dowodzie zakupu.
2.2. W przypadku świadczenia gwarancyjnego Festool GmbH udziela bezpłatnie gwarancji w okresie obowiązywania gwarancji w formie bezpłatnej wymiany uszkodzonych części lub bezpłatnej wymiany urządzenia (gwarancja ochrony przed kosztami). Wybór sposobu rozliczenia gwarancji pozostaje po stronie Festool GmbH. Roszczenia gwarancyjne, wykraczające poza ten zakres, są wykluczone. 
2.3. Przypadek świadczenia gwarancyjnego zachodzi wtedy, gdy

 • dostarczone urządzenie, w sposób możliwy do udowodnienia, nie jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych;
 • części eksploatacyjne (a zwłaszcza szczotki węglowe, łożyska kulkowe, mankiety gumowe, akumulatory, pierścienie uszczelniające oraz przełączniki) są, w sposób możliwy do udowodnienie, zużyte w następstwie prawidłowego użytkowania urządzenia. Końcową listę części objętych gwarancją zawiera katalog części zamiennych pod adresem www.festool.pl/serwis.

2.4. Przypadek świadczenia gwarancyjnego nie zachodzi:

 • w razie uszkodzenia i modyfikacji materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia, a zwłaszcza talerzy szlifierskich, stóp szlifierskich, kabli plug-it, brzeszczotów, tarcz pilarskich, frezów, mieszadeł, noży, filtrów, zestawów do cięcia oraz narzędzi wiertarskich;
 • jeśli podczas podłączania, instalacji, uruchamiania, eksploatacji, użytkowania i konserwacji urządzeń postępowanie odbiegało od instrukcji obsługi oraz pozostałej dokumentacji poszczególnych urządzeń;
 • w przypadku innego nieprawidłowego użytkowania, zwłaszcza oddziaływania siły zewnętrznej (w szczególności upadku lub uderzenia);
 • w przypadku wad urządzeń, powstałych w szczególności na skutek zastosowania nieoryginalnego osprzętu lub nieoryginalnych części zamiennych
 • w przypadku urządzeń, w których wprowadzono zmiany, modyfikację lub przeprowadzono samodzielną naprawę, a zwłaszcza w przypadku urządzeń, które zostały rozmontowane;
 • w przypadku stałego użytkowania powodującego silne zużycie eksploatacyjne, w szczególności podczas eksploatacji ciągłej w przemyśle lub przy trwałym ponadprzeciętnym obciążaniu urządzenia
 • w przypadku szlifierek kątowych z serii AGP (PROTOOL)

2.5. Zakres oraz zgłaszanie roszczeń z tytułu gwarancji 
Roszczenia z tytułu gwarancji należy przedłożyć Festool GmbH niezwłocznie po stwierdzeniu wady oraz w czasie okresu gwarancyjnego w formie pisemnej. W tym celu należy przedłożyć lub przesłać dane narzędzie wraz z dowodem zakupu, który zawiera informacje o dacie zakupu oraz nazwie produktu, sprzedawcy lub bezpośrednio do serwisu Centralnego Festool na adres: 
FESTOOL POLSKA Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Gmina Michałowice.

2.6. Obowiązek sprawdzenia i powiadomienia w przypadku przedsiębiorców 
Jeśli zakupili Państwo urządzenie jako przedsiębiorca, roszczenia z tytułu gwarancji opierają się na założeniu, że urządzenie zostało sprawdzone niezwłocznie po otrzymaniu, a stwierdzone wady zostały zgłoszone w formie pisemnej do Festool GmbH niezwłocznie, najpóźniej po upływie dwóch tygodni od otrzymania urządzenia, a wady ukryte niezwłocznie po ich wykryciu. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak również osób prawnych i spółek osobowych zdolnych do czynności prawnych. 

III. Państwa dodatkowe usługi serwisowe Festool*: 

3. 36 miesięcy ochrony na wypadek kradzieży
3.1. W przypadku kradzieży dostarczymy Państwu jednorazowo nowe urządzenie w zamian za skradzione urządzenie, bez dodatkowych kosztów ubezpieczenia, po wniesieniu udziału własnego w wysokości 400 PLN brutto. Grupa Festool zapewnia to świadczenie w przypadku wszystkich zarejestrowanych urządzeń Festool przez okres 36 miesięcy od daty zakupu. Wymienionego urządzenia nie można ponownie zareklamować. Wymienione urządzenie jest objęte gwarancją przez pozostały okres gwarancyjny skradzionego urządzenia (obliczony na podstawie punktu 2.1, skrócony o okres gwarancji, który już upłynął) i usługami w ramach SERVICE all-inclusive. Wymienione urządzenie nie podlega ponownie ochronie przed kradzieżą. Nie narusza to ustawowych praw z tytułu wad wymienionego urządzenia. 
3.2. Aby skorzystać z tej usługi serwisowej należy zgłosić kradzież niezwłocznie odpowiedniej jednostce policji. Zgłoszenie wraz z certyfikatem serwisowym (potwierdzeniem rejestracji) należy przedłożyć w ciągu pięciu dni od kradzieży Państwa partnerowi handlowemu Festool. Przekaże on dokumenty do Grupy Festool w celu sprawdzenia. 
3.3. Po wykonaniu kontroli zostaną Państwo poinformowani przez Grupę Festool o statusie, a nowe narzędzie będzie można odebrać po wyrażeniu zgody przez Grupę Festool u Państwa partnera handlowego po uiszczeniu w/w udziału własnego. 
4. 15-dniowa gwarancja zadowolenia lub zwrot pieniędzy
4.1. W ciągu 15 dni od daty zakupu mogą Państwo zwrócić zarejestrowane, nieuszkodzone i lekko używane oraz kompletne, zgodnie z zakresem dostawy urządzenie w pierwotnym opakowaniu, po przedłożeniu certyfikatu serwisowego (potwierdzenia rejestracji) Państwa partnerowi handlowemu Festool, który wypłaci Państwu kwotę zakupu. 
4.2. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku ponadprzeciętnego zużycia, partner handlowy Festool może odmówić wypłaty, aż do momentu sprawdzenia i akceptacji przypadku przez Festool GmbH. 
5. 10 lat dostępności części zamiennych 
Gwarantujemy, że po zakończeniu produkcji urządzenia części zamienne będą dostępne jeszcze przez co najmniej 10 lat. Jeśli Grupa Festool w jakimś przypadku nie będzie mogła dotrzymać swego zobowiązania, otrzymają Państwo bezpłatnie w zamian porównywalne nowe urządzenie z aktualnej oferty. Państwa dotychczasowe urządzenie przejdzie na naszą własność.


IV. Postanowienia końcowe 

6. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe, jakie zostały przez nas pozyskane na podstawie rejestracji Państwa urządzenia w usłudze SERVICE all-inclusive, są zapisywane, przetwarzane lub wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji związanych z nimi usług. Wszystkie dane są wykorzystywane przez firmę Festool oraz powiązane z nią przedsiębiorstwa [takie jak TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, jak również przedsiębiorstwa wymienione na stronie http://subsidiaries.festool.com]. Nie są one przekazywane innym firmom trzecim ani też wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób do celów reklamowych.
7. Zmiana Państwa danych 
W przypadku zmiany Państwa danych, Festool zwraca się z prośbą o niezwłoczne dokonanie zmiany na Państwa bezpłatnym koncie myFestool pod adresem www.festool.pllub też o niezwłoczne powiadomienie za pośrednictwem formularza kontaktowego z naszej strony internetowej www.festool.pl, telefonicznie za pośrednictwem naszego numeru serwisowego 22 122-74-20 lub pocztą pod adresem: 
FESTOOL POLSKA Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Gmina Michałowice. 
Nieaktualne dane Klientów generują koszty dodatkowe, których Grupa Festool nie może ponosić.
8. Zmiany usług 
Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia, uzupełnienia lub zmiany usług gwarancyjnych i serwisowych lub też niniejszych warunków użytkowania w części lub w całości, przy zachowaniu stosownego terminu, a w przypadku wystąpienia ważnego powodu również bez zachowania tego terminu, przy odpowiednim zagwarantowaniu Państwa interesów. 
9. Inne
9.1. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej wymianie towarów (CISG). 
9.2. Sądem właściwym miejscowo w przypadku wszelkich kwestii spornych, wynikających 
z gwarancji, jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Grupy Festool. 
9.3. W przypadku gdyby jedno z postanowień gwarancji było lub stało się w całości lub w części nieskuteczne lub niewykonalne, lub też gdyby w niniejszej gwarancji znalazła się luka, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie skuteczne lub wykonalne, które jest najbliższe intencji owego postanowienie nieskutecznego lub niewykonalnego. W przypadku luki jako uzgodnione obowiązuje takie postanowienie, które odpowiada temu, co mogłoby zostać uzgodnione zgodnie 
z intencją niniejszej gwarancji. 

*Dotyczy wszystkich maszyn Festool, zakupionych od dnia 02.04.2013 r. i zarejestrowanych 
w ciągu 30 dni od daty zakupu do bezpłatnej usługi SERVICE all-inclusive. Obowiązują warunki serwisowe Festool, dostępne na stronie www.festool.pl/serwis