Gamet

OGÓLNE WARUNKI DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI GAMET S.A.

1. GAMET S.A z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Kociewskiej 22 (zwany dalej „Gwarantem”) udziela dożywotniej gwarancji na klamki („Towary”) Gwaranta opatrzone oznaczeniem „GWARANCJA DOŻYWOTNIA. Szczegóły na www.gamet.eu ”.

2. Gwarancja dożywotnia obejmuje mechanizm wspomagający Towarów objętych dożywotnią gwarancją. Pełna lista tych Towarów dostępna jest w siedzibie GAMET S.A.

3. Okres gwarancji dożywotniej rozumiany jest jako okres od dnia sprzedaży Towaru Kupującemu (pierwszemu użytkownikowi) do dnia wycofania Towaru z oferty Gwaranta.

4. Warunkiem udzielenia gwarancji dożywotniej jest zarejestrowanie przez Kupującego zakupionych Towarów, poprzez przesłanie na adres mailowy: gwarancja@gamet.eu skanu wypełnionego i podpisanego Formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.gamet.eu. Brak rejestracji Towaru w ciągu 7 dni od jego zakupu, skutkuje nieudzieleniem gwarancji dożywotniej.

5. Zgłoszenie przez Kupującego wady Towaru w okresie obowiązywania gwarancji dożywotniej następuje poprzez dostarczenie Gwarantowi nie później niż 14 dni od zaistnienia wady, wypełnionego Formularza gwarancyjnego zamieszczonego na stronie www.gamet.eu wraz z kopią dowodu zakupu Towaru i Formularza rejestracyjnego oraz Towarem w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami składowymi na adres podany w Formularzu gwarancyjnym, na koszt Kupującego.

6. Wady Towaru ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia przez Gwaranta Towaru, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji. Gwarant może uchylić się od dotrzymania powyższego terminu, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności niezależne od Gwaranta np.: nadzwyczajne zjawiska przyrody, działania wojenne, gwałtowne rozruchy, akty władzy publicznej.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji Gwarant obowiązany jest do usunięcia wady fizycznej Towaru lub do wydania Towaru wolnego od wad, a w przypadku braku dostępności Towaru, do wydania podobnego Towaru.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Kupujący ponosi wszelkie koszty postępowania reklamacyjnego.

9. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze. W szczególności gwarancja nie obejmuje: - wad powstałych w wyniku wadliwego montażu Towaru niezgodnego z instrukcją obsługi, z zastosowaniem nieoryginalnych elementów składowych Towaru, - wad powstałych w wyniku używania i przechowywania Towaru niezgodnie z instrukcją obsługi i z jego przeznaczeniem, - roszczeń z tytułu parametrów technicznych Towaru, o ile są one zgodne z podanymi przez Gwaranta w instrukcji obsługi lub na stronie www.gamet.eu, - uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, w szczególności uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, - wad powstałych w wyniku napraw lub zmian Towaru podjętych przez Kupującego we własnym zakresie.

10. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z Towaru przekazanego Gwarantowi w celu usunięcia wad.

11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami Towaru.

12. Kupujący może realizować uprawnienia z niniejszej gwarancji po upływie okresu obowiązywania rękojmi określonego w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

13. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.

14. Gwarant zastrzega sobie prawo zmiany Ogólnych warunków dożywotniej gwarancji.