Geze

GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ GEZE.

8.1   Każde sprzedawane urządzenie objęte jest gwarancją udzieloną przez jego producenta. W przypadku gdy  do danego urządzenia jego producent nie dołącza karty gwarancyjnej, okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna swój bieg od dnia sprzedaży urządzenia. 

8.2   Odpowiedzialność GEZE na zasadach rękojmi jest wyłączona.

8.3   Podmiotem upoważnionym przez gwaranta do realizacji roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji jest GEZE.

8.4   Warunki, a w szczególności okres udzielonej gwarancji oraz zastrzeżenie co do prawa dokonania przez GEZE wyboru sposobu, w jaki zgłoszona w ramach udzielonej gwarancji wada zostanie usunięta, zawarte są w treści karty gwarancyjnej lub w umowie współpracy (oferty).

8.5   W przypadku powstania szkody z tytułu niewykonania i/lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży odpowiedzialność GEZE z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Górną granicę odszkodowania z tytułu niewykonania i/lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży stanowi cena sprzedaży danego urządzenia. GEZE nie odpowiada za zapłacone przez Kupującego kary umowne i odszkodowania.