Grundfos

Grundfos to polska firma, która wiedzie prym w dziedzinie nowoczesnych technologii pomp i wody. Jako globalny lider oferuje wysokiej jakości rozwiązania, które sprawdzą się w budownictwie, energetyce czy procesach przemysłowych. W asortymencie znajdują się pompy obiegowe, pompy do klimatyzacji czy te przystosowane do oczyszczania ścieków. Produkty tego przedsiębiorstwa cechują się wysoką energooszczędnością. Główna siedziba firmy mieści się w Danii, natomiast Grundfos jest reprezentowany przez ponad 80 spółek handlowych w około 55 krajach. To firma, która ustala standardy w swojej branży, posiadając ok. 50% rynku światowego. Grundfos to nie tylko nowatorskie technologie, ale też długofalowa perspektywa troski o środowisko i poprawy jakości życia. Ponadto dąży do stworzenia rozwiązań, które ograniczą zużycie wody i energii. Priorytetem koncernu jest przede wszystkim rozwój w oparciu o potrzeby klientów, ale i w taki sposób, aby nie zagrażał on planecie i społeczeństwu. 

I.  Warunki gwarancji

1. Z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń stron w ramach konkretnej umowy sprzedaży i/lub dostawy okres gwarancji na zakupione towary wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Na zakupione części serwisowe okres gwarancji wynosi 12 miesięcy pod warunkiem ich montażu przez Autoryzowany Serwis Sprzedawcy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy gwarancyjnej. Ewentualna przedłużona gwarancja nie obejmuje elementów normalnie zużywających się.
 

2. Warunkiem realizacji roszczeń gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego dokumentu zakupu lub potwierdzonej karty gwarancyjnej. Ponadto w przypadku pomp typu NK-E, NKG, NKF, HS i HSEF warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego protokołu uruchomienia pomp sporządzonego przez Autoryzowany Serwis Sprzedawcy. W przypadku przedłużenia gwarancji warunkiem realizacji roszczeń jest okazanie dokumentu zakupu lub umowy ze Sprzedawcą przedłużającej gwarancję.

3. Ochrona gwarancyjna obejmuje produkty Sprzedawcy eksploatowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W okresie gwarancyjnym Sprzedawca usunie usterki, których przyczyny wynikają bezpośrednio z wad materiałowych lub produkcyjnych sprzedanego towaru.

5. Usterki objęte gwarancją należy niezwłocznie po ich stwierdzeniu zgłosić Autoryzowanemu Serwisowi Sprzedawcy, wskazując ich rodzaj i dane teleadresowe Kupującego. Wykaz Autoryzowanych Serwisów Sprzedawcy umieszczony jest na stronie internetowej Sprzedawcy www.grundfos.pl.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zawartego w zgłoszeniu gwarancyjnym niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego pisemnego zgłoszenia wraz z urządzeniem. W przypadku urządzeń wielkogabarytowych termin do ustosunkowania się do żądań Kupującego wskazany w zdaniu poprzednim rozpocznie swój bieg od dnia następującego po dniu, w którym Sprzedawca na skutek zawiadomienia Kupującego, faktycznie przystąpi do badania usterki. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany będzie do umożliwienia Sprzedawcy wykonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do ustalenia przyczyn awarii i ewentualnie ich usunięcia.

7. Usterki uznane przez Sprzedawcę (Autoryzowany Serwis Sprzedawcy) za objęte obowiązkiem naprawy gwarancyjnej zostaną usunięte poprzez wymianę wadliwych części lub wymianę kompletnego towaru na wolny od wad, w terminie do 14 dni od daty zgodnej z ust. 6 – powyżej, poinformowania Kupującego przez Sprzedawcę (Autoryzowany Serwis Sprzedawcy) o uznaniu i sposobie usunięcia usterki. W szczególnych przypadkach, termin usunięcia usterki może ulec odpowiedniemu przedłużeniu ze względu na charakter uszkodzenia lub wady ewentualnie typ towaru.

8. Sprzedawca lub Autoryzowany Serwis Sprzedawcy dokona wyboru miejsca realizacji usług gwarancyjnych, mając na uwadze względy technologiczne, ekonomiczne i logistyczne.

9. Sprzedawca lub Autoryzowany Serwis Sprzedawcy realizują świadczenia gwarancyjne wyłącznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przypadających w danym okresie dni ustawowo wolnych od pracy. W wypadku konieczności wykonania świadczeń gwarancyjnych w dni ustawowo wolne od pracy, koszty dojazdu i robocizny ponosi Kupujący.

10. Obowiązek świadczeń gwarancyjnych powstanie pod warunkiem, że zakupiony towar został dobrany, zamontowany i eksploatowany zgodnie z wytycznymi określonymi w katalogach i instrukcjach Sprzedawcy, oraz zgodnie z ogólnymi zasadami eksploatacji urządzeń elektromechanicznych.

11. Gwarancja na towar wygasa, jeżeli naprawy lub inne ingerencje w dane urządzenie nie były przeprowadzone bezpośrednio przez pracowników serwisu Sprzedawcy lub Autoryzowany Serwis Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy czynności eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.

12. Wszelkie porozumienia i oświadczenia Stron związane z realizacją uprawnień wynikających z roszczeń gwarancyjnych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Warunki gwarancji wraz z kartą gwarancyjną są opublikowane na stronie internetowej Sprzedawcy: www.grundfos.pl, gdzie Kupujący może się z nimi zapoznać