Hitachi

1.Elektronarzędzia HITACHI są objęte gwarancją na okres :
12 miesięcy – zakup na fakturę
24 miesiące – zakup na paragon
2. Gwarancją są objęte wyłącznie maszyny wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o.
3. Gwarancja obejmuje wady fizyczne elektronarzędzia wynikające z wady użytego materiału lub złego montażu.
Gwarancja będzie respektowana tylko i wyłącznie na podstawie oryginalnej, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej dostarczonej
wraz z dowodem zakupu. Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna posiadać :
- model maszyny
- numer seryjny maszyny
- datę sprzedaży
- pieczęć punktu sprzedaży
- podpis klienta
4.
Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia elektronarzędzia do serwisu .W
wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia nietypowych części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej
ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu .
5.
Naprawa gwarancyjna powinna odbyć się w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi ( adresy serwisów znajdują się na ostatniej
stronie karty gwarancyjnej lub na www.htp.com.pl ). W przypadku braku serwisu lokalnego, urządzenie należy przesłać do Serwisu
Centralnego za pośrednictwem spedycji OPEK. W przypadku rezygnacji z naprawy w autoryzowanym lokalnym serwisie Hitachi i
decyzji o odesłaniu reklamowanego elektronarzędzia do Serwisu Centralnego koszty przesyłki poniesie nadawca.
6.
Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym muszą odbywać się w Autoryzowanym Serwisie Gwarancyjnym Hitachi i muszą być
odnotowane w karcie gwarancyjnej.
7.
Gwarancja nie obejmuje elementów naturalnie zużywających się takich jak : uchwyty narzędziowe, zębatki, łożyska, paski napę
filtry, szczotki węglowe oraz przewody zasilające.
8.
Gwarancja nie przysługuje w następujących przypadkach:
- elektronarzędzie było przeciążone ( jednoczesne spalenie wirnika i stojana ).
- uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użytkowania elektronarzędzia.
- uszkodzeń wynikłych z niewiedzy użytkownika.
- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad.
- narzędzie było demontowane, lub naprawiane przez nieautoryzowany serwis.
- narzędzie było użytkowane pomimo wystąpienia widocznego uszkodzenia.
- w reklamowanym narzędziu brak tabliczki z numerem fabrycznym, lub gdy numer jest nieczytelny.
9.
W maszynach NR90GC, NR90GC2, NT65GS, NC40G w okresie gwarancji istnieje obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnego
gazu Hitachi ( numer katalogowy 753600 ).
10.
Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków, oraz poniesionych kosztów
w związku z awarią urządzenia.
11.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodno
towaru z umową .
UWAGA
Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia przerwij pracę i dostarcz je do najbliższego serwisu.
Nie zastosowanie się do powyższego zalecenia powoduje utratę gwarancji.