HONEYWELL

 GWARANCJA

6.1 Honeywell gwarantuje, że: (a) produkty Honeywell będą zgodne z obowiązującymi specyfikacjami Honeywell, a także że będą wolne od wad materiałowych i w robociźnie przez okres 12 miesięcy od daty dostawy, oraz (b) Usługi będą zgodne z określonymi wymogami przez okres 30 dni od daty ich realizacji. Ewentualne gwarancje stron trzecich zostają przeniesione na Kupującego w zakresie uprawnień Honeywell do takiego przeniesienia. Honeywell wedle własnego uznania dokona napraw, wymieni lub od nowa zrealizuje odrzucone Dostawy w przypadku, gdy zostaną one zwrócone Honeywell w okresie gwarancji. Na naprawione lub wymienione produkty udzielona zostanie gwarancja na pozostały czas pierwotnego okresu gwarancyjnego lub na okres 90 dni – w zależności od tego, który z nich będzie dłuższy.

6.2 Honeywell nie będzie ponosić odpowiedzialności w ramach niniejszej gwarancji za wady wynikające z: (a) wszelkiego niestosowania się do instrukcji Honeywell, (b) wprowadzenia jakichkolwiek nieupoważnionych zmian, lub (c) jakichkolwiek wypadków, zanieczyszczeń, nadużyć, zaniedbań czy szkód spowodowanych przez awarię jakichkolwiek elementów czy usług niedostarczonych czy zrealizowanych przez Honeywell.

6.3 Honeywell nie gwarantuje tego, że jakość czy wydajność Oprogramowania będzie spełniać wymogi Kupującego, bądź też, że Kupujący będzie w stanie osiągnąć konkretne wyniki przy pomocy Oprogramowania, bądź też, że Oprogramowanie będzie funkcjonować bez zakłóceń i błędów.

6.4 Niniejsze gwarancje są gwarancjami wyłącznymi i zastępują wszelkie pozostałe gwarancje udzielone w formie pisemnej, wyrażone wprost, domniemane, ustawowe czy inne, w tym między innymi gwarancje nienaruszalności i przydatności do określonego celu oraz rękojmie. Środki prawne, o których mowa w par. 6.1. są wyłącznymi środkami prawnymi przysługującymi Kupującemu z tytułu naruszenia warunków gwarancji.