INTER SANO

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI § 1 Firma Inter-Sano Sp. z o.o. z siedzibą w Królewcu przy ul. Dębowej 4 zwana dalej Gwarantem udziela Kupującemu zwanemu dalej Reklamującym gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji. 1. Okres gwarancji na produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty zakupu i wynosi 24 miesiące. 2. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia. 3. Ochrona gwarancyjna obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. § 2 Gwarant odpowiada przed Reklamującym wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku: - nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania, - nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu, - nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu, - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady, - uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów, - uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.), - wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych. Gwarancja nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako produktu zakupionego u Gwaranta. § 3 Ponadto Reklamujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku stwierdzenia: - jakiejkolwiek modyfikacji produktu, - ingerencji osób nieuprawnionych, - jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione, - nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów jeśli są one wymagane. § 4 Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyn określonych w § 2 i § 3 jest podstawą do nie uznania reklamacji produktu. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony Reklamującemu pod warunkiem uprzedniego pokrycia Gwarantowi kosztów przesłania produktu do Reklamującego. Nieodebrany towar po okresie 60 dni będzie utylizowany. § 5 Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków: 1. Pisemnego ewentualnie za pośrednictwem przedstawiciela handlowego, faxu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Reklamującego zawierającego: nazwę towaru, numer katalogowy lub kod kreskowy, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu. 2. Okazanie oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu. 3. Dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora), poczty, przedstawiciela handlowego reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta, po uprzednim uzgodnieniu z Gwarantem. § 6 1. Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu w siedzibie Gwaranta, dostawy części zamiennych, wymiany na nowy bądź inny produkt o takich samych parametrach technicznych, wystawienia korekty faktury zakupu (zwrotu pieniędzy). 2. Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych. 3. Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta. 4. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta. § 7 Reklamowany produkt powinien być dostarczony odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Reklamującego. § 8 1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki. 2. Przyjęcie produktu w celu rozpatrzenia reklamacji nie oznacza uznania reklamacji za zasadną. § 9 Realizacja reklamacji będzie następowała w terminie do 14 dni od daty dostarczenia reklamacji. § 10 W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w formie pisemnej innego terminu lub sposobu rekompensaty roszczeń Reklamującego z tytułu gwarancji. § 11 W przypadku naprawy produktu czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o ten okres. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową gwarancją od dnia wydania nowego produktu. § 12 Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta. § 13 1. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji. 2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody, poniesione przez Reklamującego z powodu wady produktu, a w szczególności utraty lub uszkodzenia innego sprzętu, wynikłych przestojów, utraty zysków lub dochodów, kosztów towarów zastępczych itp. § 14 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. § 15 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.