Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Kanlux

Warunki Gwarancji Jakości

1. Gwarant udziela Kupującemu, z którym zawarł umowę 5 lat gwarancji jakości (liczonej od daty sprzedaży potwierdzonej fakturą VAT).

2. Gwarancja objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze.

3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku, o ile sposób przechowywania, użytkowania i przenoszenia/transportowania oprawy, na każdym etapie tego procesu, odpowiada warunkom określonym przez Producenta. Jeżeli w karcie katalogowej produktu nie określono inaczej, oprawy są przeznaczone do standardowych warunków pracy, tj. przy temperaturze otoczenia od -10°C do +25°C, wilgotności: <85%, ciśnieniu: 690-1060 hPa. Łączny czas świecenia opraw oświetleniowych nie może przekraczać 12h na dobę. Jeżeli Producent określił dla oprawy szczególne przeznaczenie lub możliwość pracy w warunkach niestandardowych, środowisko użytkowania oprawy winno spełniać wszystkie wymagania określone w karcie katalogowej produktu, a gdyby karta nie określała specjalnych właściwości technicznych środowiska użytkowania, przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji oprawy w warunkach nietypowych należy pisemnie, pod rygorem nieważności ,uzgodnić z Działem Technicznym Producenta określone zastosowanie i szczegółowe warunki, w jakich oprawa może być eksploatowana. Jeżeli oprawa ma być użytkowana w warunkach lub miejscach, które odbiegają od warunków określonych przez Producenta, czy sposobu przeznaczenia, instalacja i rozpoczęcie eksploatacji oprawy w tych warunkach może mieć miejsce, o ile Nabywca przed dokonaniem zakupu zgłosił i określił Gwarantowi warunki panujące w miejscu montażu, a Gwarant potwierdził w formie pisemnej pod rygorem nieważności możliwość zainstalowania i pracy oprawy w takim środowisku. Instalacja produktu musi zostać wykonana w sposób profesjonalny, przez uprawnioną osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, według warunków określonych w instrukcji montażu dołączonej do produktu, w zgodzie w wymaganiami określonymi w karcie katalogowej, odpowiednio do obowiązujących w danym miejscu norm bezpieczeństwa oraz zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy, techniki oraz sztuki inżynierskiej (elektrycznej), w tym zwłaszcza przy wyłączonym napięciu.

4. Poza powyższym, gwarancją nie są objęte:  naturalne zużywanie elementów oprawy i materiałów, z których oprawa jest wykonana, wskutek używania lub upływu czasu lub oddziaływania warunków naturalnych, a w szczególności utrata elastyczności elementów z tworzywa sztucznego, odbarwienia, matowienia powłok polakierowanych itp.;  uszkodzenia, w tym wady i uszkodzenia mechaniczne, powierzchniowe zarysowania, pęknięcia, potrzaskania, przebarwienia lub wgniecenia, niefunkcjonalności lub ich dalsze skutki, spowodowane przez nabywcę, instalatora lub osoby trzecie;  uszkodzenia, w tym wady i niefunkcjonalności, wynikające z oddziaływania czynników fizykalnych, termicznych, chemicznych, świetlnych lub wszelkich innych czynników pochodzenia zewnętrznego, których oddziaływanie na produkty jest sprzeczne z instrukcjami obsługi, kartą katalogową, wskazaniami Producenta lub wiedzą techniczną (w tym w szczególności związane z promieniowaniem słonecznym, oddziaływaniem pola magnetycznego, ciśnienia atmosferycznego, ruchami i wilgotnością powietrza etc.).  uszkodzenia, niefunkcjonalności lub ich dalsze skutki spowodowane użytkowaniem, przechowywaniem lub transportowaniem przedmiotu sprzedaży w nieodpowiednich warunkach otoczenia, w tym w nieodpowiedniej temperaturze, w środowisku agresywnych oparów chemicznych, wysokiej wilgotności powietrza itp;  uszkodzenia, niefunkcjonalności lub ich dalsze skutki, mające związek z niewłaściwą instalacją, w tym spowodowane użytkowaniem przy nieprawidłowym mocowaniu mechanicznym lub w związku z niewłaściwym podłączeniem do sieci zasilającej;  uszkodzenia, niefunkcjonalności lub ich dalsze skutki, mające związek z transportem, użytkowaniem, przechowywaniem lub konserwacją, sprzecznymi z zaleceniami producenta lub z instrukcjami dołączonymi do przedmiotu sprzedaży;  wady jawne przedmiotu sprzedaży, o których Nabywca wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był je stwierdzić w dniu zakupu;  naprawy, modyfikacje, zmiany konstrukcyjne oraz innego tego typu działania podjęte przez nabywcę we własnym zakresie;  koszty dodatkowe związane ze zgłoszeniem roszczeń z gwarancji i usunięciem wad, w tym zwłaszcza koszty demontażu i montażu wadliwego produktu. Nadto gwarancją nie jest objęty spadek strumienia świetlnego w granicach zgodnych ze specyfikacją danej oprawy ani zmiana barwy modułów LED, które są zjawiskiem normalnym i naturalnym. Parametry nowych opraw (modułów) LED objęte są tolerancją +/- 10% dla strumienia świetlnego, mocy i temperatury barwowej. Gwarancją nie jest objęta powłoka lakiernicza towaru. Wszelkie odbarwienia obudowy oprawy są naturalnym następstwem użytkowania oprawy i nie stanowią wady wpływającej na funkcjonalność towaru.

5. Podstawą realizacji gwarancji jest faktura VAT potwierdzająca datę sprzedaży, od której liczony jest okres ochrony gwarancyjnej.

6. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia nieujawnionych w dacie sprzedaży wad fizycznych przedmiotu sprzedaży, jeżeli wady te ujawnią się w okresie trwania gwarancji i zostaną zgłoszone Gwarantowi w ciągu 1 miesiąca od ich ujawnienia.

7. Gwarant zobowiązuje się rozpoznać zgłoszone w ramach gwarancji roszczenia Nabywcy i w przypadku zasadności reklamacji wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 21 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu sprzedaży do siedziby Gwaranta.

8. W razie zasadności roszczenia zgłoszonego przez Nabywcę i uznania reklamacji przez Gwaranta, Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy towaru, a gdyby naprawa nie była możliwa lub wiązała się ze znacznymi trudnościami lub kosztami do wymiany produktu na taki sam lub równorzędny (taki sam rodzajowo, o zbliżonych parametrach i właściwościach, z zastrzeżeniem ewentualnych drobnych różnic pod względem wzornictwa i specyfikacji technicznych) – produkt zamienny. W przypadku, gdyby Gwarant nie miał możliwości wymiany towaru lub nie był w stanie zaproponować Nabywcy towaru zamiennego, ostatnim sposobem zaspokojenia roszczenia z gwarancji, jest zwrot ceny nabycia produktu w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży. Gwarant nie jest związany wskazaniem Nabywcy co do sposobu zaspokojenia roszczeń z gwarancji i będzie realizował swoje obowiązki zgodnie z kolejnością działań wyżej określoną.

9. Gwarant nie odpowiada za szkody spowodowane wyłączeniem z eksploatacji przedmiotu sprzedaży w okresie od wystąpienia lub ujawnienia usterki lub wady do czasu jej usunięcia oraz za szkody następcze lub pośrednie, w tym za utracone korzyści, spowodowane wystąpieniem usterki/wady przedmiotu sprzedaży.

10. W przypadku zgłoszenia przez Nabywcę roszczeń z gwarancji w warunkach, w odpowiedzialność Gwaranta jest wyłączona lub nie zachodzą podstawy do uznania reklamacji (reklamacja bezzasadna) wszystkie koszty związane ze zgłoszeniem wady i obsługą procesu reklamacyjnego obciążają Nabywcę towaru, dochodzącego w sposób nieuzasadniony swoich roszczeń. Gwarant zaleca, aby przed zgłoszeniem roszczeń z gwarancji Nabywca dokonał sprawdzenia towaru, warunków instalacji i środowiska przechowywania/użytkowania produktu.

11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, chyba że Nabywca i Gwarant odrębnie w umowie sprzedaży towaru wyłączyły lub ograniczyły odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy, na zasadzie art. 558 k.c.

12. Do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy stronami, z których każda jest przedsiębiorcą w rozumieniu właściwych przepisów prawa, w związku z realizacją uprawnień i obowiązków wynikających z gwarancji, wyłącznie właściwy jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.

UŻYTKOWANIE LUB PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY NIEZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTRO-ENERGETYCZNYCH LUB Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, KONSERWACJI, KARTĄ KATALOGOWĄ, JAKIMIKOLWIEK ZALECENIAMI PRODUCENTA LUB WARUNKAMI GWARANCJI, JAK RÓWNIEŻ DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN TECHNICZNYCH LUB INGERENCJA W ORYGINALNĄ STRUKTURĘ PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI.