KLINGSPOR

Klingspor to producent, który działa na rynku narzędzi do obróbki powierzchni i szlifowania. W jego asortymencie można znaleźć szeroką ofertę materiałów ściernych i tarcz do cięcia. Oprócz tego firma oferuje takie akcesoria jak: rolki, pasy, ściernice listkowe, frezy czy koronki wiertnicze. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Klingspor od początku stawia na innowacje i nowe technologie. Jako pierwszy w Europie wyprodukował woodoodporny papier ścierny. To nie tylko rodzinna firma, ale też międzynarodowe przedsiębiorstwo, które działa poza granicami Europy. W 1996 roku otworzono w Polsce pierwszy zagraniczny zakład produkcyjny. Dążąc do stworzenia wydajnych i wysoko jakościowych produktów, ugruntował swoją pozycję na rynku i zdobył zaufanie wielu konsumentów. Dlatego tarcze Klingspor cieszą się dużym uznaniem wśród profesjonalistów. Przedsiębiorstwo jest również zaangażowane w ochronę środowiska, zmniejszając tym samym zużycie energii i emisję dwutlenku węgla.

WARUNKI ROZPATRYWANIA REKLAMACJI zgodne z instrukcją I34

1. Niniejsze warunki dotyczą sprzedaży w systemie obrotu profesjonalnego oraz konsumenckiego.

2. Na towary dostarczane przez KLINGSPOR Sp. z o.o. nie udziela się gwarancji.

3. Reklamacje na towary dostarczane przez KLINGSPOR Sp. z o.o. są rozpatrywane na zasadzie rękojmi.

3.1. KLINGSPOR Sp. z o.o. jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli towar sprzedany ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, albo też jeżeli towar został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

3.2. KLINGSPOR Sp. z o.o. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania.

3.3. Jeżeli towar sprzedany ma wady, kupujący może od umowy odstąpić, żądać obniżenia ceny, albo wymiany na towar wolny od wad.

3.4. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłoczne po jej wykryciu.

3.5. Jeżeli spośród towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do towarów wadliwych.

4. Kupujący (dystrybutor, hurtownik, sklep) może reklamować towar tylko u sprzedającego (KLINGSPOR Sp. z o.o.).

4.1. W przypadku, gdy kupujący wprowadzi towar do dalszego obrotu – zobowiązany jest on wówczas do rozpatrzenia reklamacji względem swoich własnych klientów. KLINGSPOR Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Obowiązkiem kupującego jest dostarczenie dowodu zakupu i towaru reklamowanego. Reklamujący dostarcza towar reklamowany na koszt KLINGSPOR Sp. z o. o.

6. W przypadku nieuznania reklamacji przez KLINGSPOR Sp. z o.o., towar reklamowany jest zwrócony kupującemu na jego koszt, chyba że kupujący wyrazi zgodę na jego zwrot w późniejszym terminie, wraz z jedną z najbliższych dostaw. Wówczas kupujący nie zostaje obciążony kosztami zwrotu towaru. Kupujący ma prawo zastrzec sobie, iż w przypadku nieuznania reklamacji nie życzy sobie zwrotu towaru reklamowanego – w takim przypadku towar zostanie zniszczony.

7. KLINGSPOR Sp. z o.o. odpowiada za dostarczenie do kupującego towaru. W przypadku uszkodzenia lub braku towaru obowiązkiem kupującego jest zgłoszenie tego faktu przewoźnikowi (kierowcy). Kierowca jako przedstawiciel przewoźnika ma obowiązek spisać protokół szkodowy, który kupujący powinien dostarczyć niezwłocznie do KLINGSPOR Sp. z o.o. Tylko protokół szkodowy podpisany przez przewoźnika jest podstawą do uznania reklamacji logistycznych, które dotyczą braku towaru w dostawie lub uszkodzeń towaru w czasie transportu.

Uwaga: Punkt 6 i 7 dotyczy obrotu handlowego na terenie Polski. Informacja dotycząca sposobu rozpatrywania reklamacji przez KLINGSPOR Sp. z o.o.:

1. Zgłoszenie reklamacyjne można zgłosić pisemnie, faksem, e-mailem.

2. Zgłoszenie reklamacji jest przyjmowane przez: a. właściwego handlowca b. Dział Logistyki - w przypadku reklamacji ilościowych tel. +48 33/8282 170 c. Dział Kontroli Jakości – w przypadku reklamacji jakościowych  pasy bezkońcowe - tel. +48 33/8282 141  galanteria ścierna, podłoża w oryginalnej szerokości - tel. +48 33/8282 186  tarcze KRONENFLEX, mopy, SMT - tel. +48 33/8297 725  adres e-mail (dla całości asortymentu): complaints@klingspor.pl