Kludi

Warunki gwarancji

1) Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują każdemu posiadaczowi dowodu zakupu.
2) Za początek biegu terminu gwarancji uważa się dzień zakupu bądź dostawy objętych gwarancją wyrobów lub części.
3) Warunkiem gwarancji jest odpowiednie zabezpieczenie instalacji filtrem przepływowym, przepłukanie instalacji przed montażem armatury oraz montaż armatury przez wykwalifikowanego instalatora.
4) Warunkiem gwarancji jest również przestrzeganie podanych poniżej zasad prawidłowej pielęgnacji armatury.
5) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji użytkownik pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją zgłoszenia.

Świadczenia z tytułu gwarancji

1) Gwarant zobowiązuje się po przyjęciu i uznaniu reklamacji do wymiany wadliwych części zamiennych lub wymianu produktu na wolny od wad.
2) Zgłoszenie reklamacyjne winno być dokonane w punkcie zakupu lub w autoryzowanym serwisie Kludi niezwłocznie po stwierdzeniu wady produktu.
3) O sposobie załatwienia reklamacji Gwarant zawiadomi Klienta informując:
- w razie uznania reklamacji - o sposobie i terminie jej załatwienia,
- w przypadku odmowy uznania reklamacji - podając jej uzasadnienie.
4) Gwarant rozpoczyna każde zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady.
5) Świadczenia z tytuły gwarancji nie dotyczą:
- wad wynikających z niewłaściwego rozładunku i przechowywania,
- szkód powstałych w wyniku zaniedbania podczas montażu,
- uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniem wody lub osadami wapiennymi na filtrach sitkowych, perlatorach i natryskach,
- uszkodzeń mechanicznych.

Okresy gwarancyjne

10 lat na szczelność korpusów armatury,
5 lat na szczelność głowic ceramicznych,
3 lata na baterie termostatyczne,
2 lata na zestawy natryskowe, baterie elektroniczne oraz powierzchnię armatury

Zasady prawidłowej pielęgnacji

UWAGA! Do pielęgnacji i czyszczenia powierzchni armatury nie wolno stosować agresywnych środków chemicznych zawierających kwas lub alkohol oraz środków czyszczących przeznaczonych do szorowania powierzchni ceramicznych.
1) Powierzchnie chromowane - do codziennej pielęgnacji stosować wyłącznie naturalne środki czyszczące (np. płyn do mycia naczyń) lub środki na bazie kwasu cytrynowego. Wypolerować do sucha miękką ściereczką.
2) Powierzchnie mosiężne i złocone - powierzchnie te są szczególnie wrażliwe na środki do szorowania. Czyścić tak jak powierzchnie chromowane. Delikatne polerowanie środkiem do czyszczenia srebra przywróci powierzchni blask.
3) Powierzchnie kolorowe - nie szorować i nie używać proszków oraz innych agresywnych środków czyszczących.

Dane techniczne

- minimalne ciśnienie robocze 0,5 bar,
- maksymalne ciśnienie robocze 10 bar,
- zalecane ciśnienie robocze 1-5 bar,
- ciśnienie testowania 16 bar,
- maksymalna temperatura wody 80 stopni C.