Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Koma

WARUNKI GWARANCJI

1. [Gwarant] Gwarancji udziela KOMA Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkanowie ul. Kukułcza 1, 66-008 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS: 0000137191, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł, opłacony w całości, oraz nr NIP: 929-010-08-60 [dalej „Gwarant”].

2. [Gwarancja] W zakresie i na zasadach przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji – Gwarant udziela gwarancji prawidłowego działania sprzętu wyprodukowanego przez Gwaranta, używanego zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami używania, określonymi w instrukcji obsługi oraz zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, wynikłych z przyczyn tkwiących w sprzęcie, które zostaną ujawnione i zostaną zgłoszone przed upływem terminu gwarancji [dalej „Gwarancja”].

3. [Termin Gwarancji] Termin Gwarancji wynosi 12 lub 24 miesiące (patrz Karta Gwarancyjna dołączona do sprzętu) od chwili przejęcia towaru przez Kupującego od Producenta lub jego partnera handlowego. Po upływie gwarancji Gwarant świadczy odpłatnie usługi serwisowe.

4. [Podstawa skorzystania z Gwarancji] Uprawnionym z Gwarancji jest właściciel sprzętu, posiadający niniejszą Kartę Gwarancyjną oraz dowód zakupu sprzętu, przy czym prawidłowe wypełnienie Karty Gwarancyjnej przez sprzedawcę, obejmujące typ i numer seryjny sprzętu, datę sprzedaży oraz pieczęć i podpis sprzedawcy jest traktowane jako dowód zakupu. Gwarant nie jest związany jakimikolwiek zmianami dokonanymi bez jego zgody w treści Karty Gwarancyjnej, w szczególności w treści Warunków Gwarancji. Nie dotyczy to jedynie wypełnienia przez sprzedawcę odpowiednimi danymi, przeznaczonych do tego pól Karty Gwarancyjnej.

5. [Zgłoszenie wady] Wystąpienie wady fizycznej sprzętu należy zgłosić telefonicznie do Centrum Serwisowego Gwaranta, pod numerami telefonów: 68 327 33 07; 697 722 404 lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Gwaranta: www.koma.zgora.pl, w każdym przypadku niezwłocznie po ujawnieniu wady fizycznej oraz przed upływem terminu Gwarancji. Centrum Serwisowe Gwaranta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

6. [Obowiązki Gwaranta] W przypadku wystąpienia wady fizycznej sprzętu, objętej Gwarancją oraz jej zgłoszenia przed upływem terminu Gwarancji – Gwarant dokona bezpłatnej naprawy sprzętu. Jeżeli wady nie można usunąć lub koszty związane z naprawą są niewspółmierne do wartości sprzętu, lub naprawa jest szczególnie utrudniona, wówczas Gwarant, według swego wyboru, dokona wymiany sprzętu albo zwrotu całości, lub odpowiedniej części ceny sprzętu.

7. [Termin wykonania obowiązków Gwaranta] Gwarant wykona swoje obowiązki w terminie 14 dni od dnia otrzymania dostarczonego mu sprzętu przez uprawnionego. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na konieczność pozyskania odpowiednich komponentów, termin ten może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 30 dni. Gwarant powiadomi uprawnionego o takim przedłużeniu terminu.

8. [Wyłączenia z Gwarancji] Zgodnie z punktem 2 Warunków Gwarancji, Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne wynikłe z przyczyn tkwiących w sprzęcie. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
1) wad powstałych w wyniku siły wyższej, zdarzeń losowych (do których doszło z przyczyn zewnętrznych, nietkwiących w sprzęcie) oraz działań lub zaniechań uprawnionego z Gwarancji, lub osób, za które uprawniony z Gwarancji odpowiada;
2) wad powstałych w wyniku używania sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, w tym wad powstałych w wyniku: niewłaściwego przechowywania, instalacji niezgodnej z instrukcją obsługi, niedokonania wymaganych przeglądów, niewłaściwej konserwacji, używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
3) wad wynikłych z uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia), a także korozji, w przypadku eksploatacji sprzętu w warunkach stałego zawilgocenia oraz zalania;
4) wad wynikłych z samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi;
5) naturalnego zużycia elementów sprzętu, takich jak materiały eksploatacyjne oraz innych części wymienionych w instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej, posiadających określony czas działania, chyba że niniejsza Gwarancja stanowi inaczej. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy sprzętu, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub programowanie ustawień użytkownika oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik, zgodnie z instrukcją użytkownika;
6) utraty, uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w sprzęcie oraz nie będzie odpowiadać za szkody spowodowane wadami sprzętu.

9. [Wymiana produktu na nowy] Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady. Wszelkie wadliwe produkty lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością właściwego Serwisu.

10. [Odmowa uwzględnienia zgłoszenia] W przypadku braku podstaw do uwzględnienia dokonanego zgłoszenia na podstawie Gwarancji, w szczególności z uwagi na niestwierdzenie wady, zaistnienie przypadku nieobjętego Gwarancją, upływ terminu Gwarancji, wygaśnięcie Gwarancji – Gwarant poinformuje zgłaszającego o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz uzasadni swoje stanowisko.

11. [Stosunek gwarancji do rękojmi] Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12. [Odesłanie] W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych Warunków Gwarancji – do Gwarancji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw rok: 2014, pozycja: 121 z późniejszymi zmianami) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

13. [Ochrona danych osobowych] Uprawniony wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w bazie danych osobowych, której administratorem jest PPUH KOMA Sp. z o.o. z siedzibą w Wilkanowie przy ul. Kukułcza 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi serwisowej oraz marketingu produktów KOMA. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).