Kospel

1. Producent KOSPEL S.A. w Koszalinie, udziela kupującemu gwarancji co do jakości wyrobu, licząc od daty sprzedaży, na okres:

 • Elektryczne Przepływowe Podgrzewacze Wody - 24 miesiące
 • Elektryczne Kotły Centralnego Ogrzewania EKCO oraz EKD i wyposażenie    dodatkowe (C.MI, C.MG3, C.MW3, C.PS3, zawory 3-drogowe) - 24 miesiące
 • Zbiornik w kotle EKD - 60 miesięcy
 • Pompy Ciepła i Wytwornice Pary - 24 miesiące
 • Promienniki Podczerwieni IH - 24 miesiące
 • Pojemnościowe Ogrzewacze Wody OSV - 60 miesięcy na zbiornik, 24 miesiące na pozostałe elementy
 • Pojemnościowe Ogrzewacze Wody POC 24 miesiące
 • Na perforację zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej wydłuża się gwarancję do 60 miesięcy
 • Reklamacje gwarancyjne po upływie 24 miesięcy od daty zakupu należy kierować bezpośrednio do producenta ogrzewacza KOSPEL S.A.
 • Wymienniki Ciepłej Wody Użytkowej poziome i pionowe do pojemności 500l - 72 miesiące
 • Wymienniki Ciepłej Wody Użytkowej pionowe o pojemności powyżej 500l - 60 miesięcy
 • Wymienniki Ciepłej Wody Użytkowej ze stali nierdzewnej INOX - 96 miesięcy
 • Zbiorniki buforowe - 60 miesięcy

2. Kupujący jest zobowiązany, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu    gwarancji:

a) powierzyć zainstalowanie urządzenia specjalistycznemu zakładowi usługowemu oraz ściśle stosować się do instrukcji montażu i obsługi wyrobu

b) zawiadomić autoryzowany punkt serwisowy (wykaz załączony do karty gwarancyjnej i dostępny na stronie: www.kospel.pl) o ujawnieniu się wady urządzenia w terminie 7 dni od daty tego zdarzenia

c) w przypadku pompy ciepła i wytwornicy pary należy zawiadomić producenta o ujawnieniu wady w ciągu 7 dni od daty tego zdarzenia.

Dane kontaktowe serwisu fabrycznego są załączone do karty gwarancyjnej i dostępne na stronie www.kospel.pl. Przy zgłoszeniu reklamacji gwarancyjnej trzeba koniecznie podać numer seryjny urządzenia oraz opis zaistniałej wady. Naprawa gwarancyjna tych urządzeń może być przeprowadzona w miejscu gdzie urządzenie jest zainstalowane lub w serwisie fabrycznym producenta. W takim przypadku koszty transportu pokrywa producent.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w samym urządzeniu.

4. Prawo wyboru czy usunąć wadę czy dostarczyć urządzenie wolne od wad należy do producenta.

5. Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna.

6. Producent wykona obowiązki wynikające z gwarancji niezwłocznie, po zgłoszeniu wady urządzenia (a w przypadku podgrzewaczy EPS po dostarczeniu) do autoryzowanego punktu serwisowego. Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest posiadanie niniejszej karty i dokumentu zakupu.

7. Producent może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku braku swobodnego dostępu do reklamowanego urządzenia.

8. Warunkiem utrzymania gwarancji na zbiornik w Wymiennikach Ciepłej Wody Użytkowej poziomych i pionowych oraz Pojemnościowych Ogrzewaczach Wody jest wymiana anody magnezowej co najmniej raz na 18 miesięcy. Wymiana anody musi być potwierdzona dokumentem zakupu, który należy przedstawić w przypadku reklamacji. Należy stosować anodę odpowiednią do modelu wymiennika, zgodnie z danymi technicznymi zawartymi w instrukcji obsługi.

9. Gwarancja dotyczy tylko wyrobów zakupionych i użytkowanych na terytorium Polski.

10. Udzielona gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne.