Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Limit

WARUNKI GWARANCJI

22. Sprzedawca udziela Kupującemu 12 miesięcznej gwarancji, obowiązującej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na sprzedane towary oraz 6 miesięcznej gwarancji, obowiązującej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na wykonane usługi kalibracyjne, na zasadach opisanych w poniższych punktach. Gwarancja zaczyna obowiązywać od dnia, kiedy towar został Klientowi wydany. Ogólne warunki umów sprzedaży, stosowane przez Luna Polska Sp. z o.o. w zakresie gwarancji nie mają zastosowania do towarów, dla których gwarancji udziela producent. W takim przypadku warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do towaru.

23. Instrukcje użytkowania towarów (marek własnych tj. Luna, Teng Tools, Limit, Ferax itd.) dostępne są na stronie internetowej www.toolstore.pl.

24. Gwarancja na produkty marki Teng Tools zostały określone w osobnym dokumencie gwarancyjnym.

25. Kupujący po otrzymaniu towaru jest zobowiązany zbadać towar w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i do zawiadomienia niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później do zawiadomienia Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

26 Jeżeli Kupujący nie dokona badania w sposób określony w punkcie poprzednim albo, gdy po zbadaniu Kupujący nie zawiadomi niezwłocznie Sprzedającego o stwierdzonej wadzie towaru, Kupujący nie może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady fizyczne, jeżeli wady te można było wykryć w czasie badania, które zostałoby przeprowadzone z należytą starannością, chyba że wada została podstępnie zatajona przez Sprzedawcę.

27. W razie wykrycia wady Kupujący niezwłocznie powiadomi, w formie pisemnej, o tym fakcie Sprzedawcę. Zawiadomienie powinno być dokonane na odpowiednim formularzu faxem na numer: 032 220-32- 92, drogą elektroniczną na adres: reklamacje@lunapolska.pl, bądź też listem poleconym na adres: Luna Polska Sp. z o.o., 40-155 , ul. Konduktorska 39B z dopiskiem „Dział Reklamacji”. Druk zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się na stronie internetowej firmy Luna Polska Sp. z o.o.: www.lunapolska.pl. Dokładne i rzetelne wypełnienie druku zgłoszenia reklamacyjnego oraz dołączenie do niego dowodów (np. kopia faktury, zdjęcie uszkodzenia, opis uszkodzenia) w znacznym stopniu przyczynią się do szybszego zrealizowania reklamacji. W razie uchybienia terminu zawiadomienia albo formie pisemnej, zgłoszenie Kupującego pozostawia się bez rozpatrzenia a Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu gwarancji. Natomiast podstawą do rozpatrzenia wady towaru uszkodzonego podczas transportu jest sporządzenie z kurierem przewoźnika lub spedytora protokołu szkody i przesłanie go wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym według powyższej procedury do sprzedawcy.

28.Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują Kupującemu, jeżeli Kupujący nie zapłacił ceny w ustalonym terminie za zamówiony towar albo opóźnił się z jej zapłatą w całości lub w części. Jednakże Kupujący nabywa uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli zapłaci cenę za zamówiony towar w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę.

29. Towar, który nosi znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania albo towar uszkodzony mechanicznie nie podlega gwarancji. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady spowodowane okolicznościami, które wystąpią po dostawie towaru w przypadku, gdy taka wada spowodowana jest okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu, a w szczególności w razie dokonania przez Kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie, bez zgody Sprzedawcy naprawy lub zmian konstrukcyjnych przedmiotu sprzedaży, niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania towaru; nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie; działania czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie ma wpływu; przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez Sprzedającego i Instrukcje użytkowania towarów. Sprzedawca nie jest także odpowiedzialny za wady spowodowane materiałami lub projektami dostarczonymi przez Kupującego.

30. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w ramach zamówienia dostarczono prawidłowy towar, ale nie odpowiada on założonym przez Kupującego oczekiwaniom, właściwością lub zastosowaniu tego towaru, jakie zostały przekazane przez Sprzedawcę wbrew procedurze określonej w punkcie 5 zdanie drugie OWS lub też zostały przekazane przez inny podmiot niż Sprzedawcę (np. producenta).

31. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, Sprzedawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu od Kupującego, na zasadach opisanych w pkt 27. Usunięcie wad może nastąpić, wedle uznania Sprzedawcy, albo poprzez naprawienie wadliwych towarów albo wymianę wadliwego towaru na towar wolny od wad. Usunięcie wady towaru powinno nastąpić w siedzibie Sprzedawcy, chyba że z okoliczności wynika, że wada powinna być usunięta w miejscu, w którym towar znajdował się w chwili ujawnienia wady, o czym zadecyduje Sprzedawca po konsultacji z Kupującym.

32.Koszty transportu oraz koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym poniesione przez Sprzedawcę, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji obciążają w całości Kupującego.

33. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Sprzedawca dostarczył Kupującemu w ramach gwarancji zamiast towaru wadliwego towar wolny od wad albo dokonał istotnych naprawy towaru objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia towaru wolnego od wad lub zwrócenia towaru naprawionego. Jeżeli Sprzedawca wymienił tylko część towaru, poprzednie zdanie stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady towaru objętego gwarancją Kupujący nie mógł korzystać z towaru.

34. Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną wynikającą z zamówionego i dostarczonego towaru. Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest jedynie do wartości zamówionego i dostarczonego towaru.

35. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody majątkowe, jakie dostarczone towary spowodują w jakiejkolwiek nieruchomości lub w majątku jakiejkolwiek podmiotu w przypadku, gdy szkody powstaną od momentu, kiedy towar stanowi własność Kupującego.

36. W przypadku, gdy jakakolwiek podmiot zgłasza roszczenie wobec Sprzedawcy lub Kupującego o odszkodowanie za szkody lub straty związane z zakupionym towarem, druga strona musi zostać powiadomiona o tym tak jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu (10) dziesięciu dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeśli tak się nie stanie, druga strona może domagać się odszkodowania od strony która nie zawiadomiła o roszczeniu. Kupujący nie jest także uprawniony do dochodzenia odszkodowania od Sprzedawcy w odniesieniu do roszczeń strony trzeciej w przypadku, gdy Kupujący zawarł ugodę lub inne porozumienie ze stroną trzecią bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

37. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.