Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Lockpol

Warunki Gwarancji ŁUCZNIK - Lockpol Sp. z o.o. , ul. Starorudzka 16A, 93-418 Łodź.

1. ŁUCZNIK-Lockpol Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 16A jako producent/importer udziela niniejszym gwarancji, że zakupione przez Państwa produkty są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych.

2. ŁUCZNIK-Lockpol Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia wydania produktu kupującemu.

3. ŁUCZNIK-Lockpol Sp. z o.o. udziela gwarancji na zakupione produkty, polegającej na usunięciu wad tkwiących w nich, które ujawnią się w okresie o którym mowa w pkt.2

4. Gwarancja nie obejmuje :

  • wad powstałych wskutek mechanicznych uszkodzeń powierzchni lub mechanizmu
  • zmian dokonanych przez uprawnionego z gwarancji jak i inne osoby trzecie niezależnie od motywów ich działań, będących zarówno wynikiem przestępstwa np. próby włamań jak i działaniem docelowym nie mającym na celu uszkodzenia produktu.
  • uszkodzeń mechanicznych przy montażu i dalszym użytkowaniu. 
  • działania siły wyższej (pożar, powódź, itp.) 
  • produktów pracujących w szczególnie agresywnym środowisku tj. narażonych na działania środków chemicznych obecnych w powietrzu lub w środowisku o szczególnym zapyleniu. 
  • niewłaściwego konserwowania lub zaniechania konserwacji (patrz pkt.6)

5. Za produkt obciążony wadą fizyczną uważa się taki , który nie spełnia swoich funkcji ze względu na ukryte wady konstrukcyjne lub z innych przyczyn fabrycznych.

6. Produktów nie wolno konserwować olejami lub ich pochodnymi. Producent zaleca okresową ( raz na rok ) konserwację preparatami czyszcząco-smarującymi

7. Uprawniony do gwarancji zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć do siedziby ŁUCZNIK-Lockpol Sp. z o.o. : uszkodzony produkt oraz sporządzony na piśmie opis stwierdzonego uszkodzenia.

8. Gwarant ma prawo do odmowy przyjęcia dostarczonych rzeczy, o których mowa w pkt.7 ,w przypadku obciążenia go nieuzgodnionym wcześniej kosztem transportu.

9. Gwarant ma prawo nie uwzględnić reklamacji w przypadku stwierdzenia wad, których nie obejmuje gwarancja lub wad powstałych wskutek niewłaściwej konserwacji produktu.

10. Nie uwzględnienie reklamacji rodzi obowiązek po stronie uprawnionego z gwarancji do odebrania dostarczonych rzeczy na własny koszt w ciągu 14 dni od powiadomienia go o tym fakcie przez Gwaranta.

11. W ramach gwarancji uprawnionemu przysługuje roszczenie o usunięcie wad produktu. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta , który może usunąć wadę przez naprawę lub wymianę uszkodzonej części, lub wymienić cały produkt. Wada zostanie usunięta w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu.

12. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza , nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.