METABO

WARUNKI GWARANCJI METABO

Metabo Polska Spółka Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Gdyńska 28, 73-110 Stargard Szczeciński, udziela na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej gwarancji na oferowane przez siebie produkty na zasadach określonych niniejszym dokumentem.

Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów wprowadzonych na rynek przez Metabo Polska Sp. z o.o.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi:
a) 12 miesięcy od dnia zakupu;
b) w przypadku sprzedaży konsumenckiej, tj. udokumentowanej paragonem, jako dowodem zakupu - 24 miesiące od dnia zakupu;
c) w przypadku udzielenia gwarancji w ramach programu Gwarancja XXL - 36 miesięcy od daty zakupu*;
d) w przypadku innych akcji promocyjnych - na warunkach wynikających z odrębnych dokumentów.

2. Gwarancja będzie respektowana po dostarczeniu przez Klienta:
a) oryginalnej, czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) reklamowanego wyrobu z oryginalną i czytelną tabliczką znamionową;
c) w przypadku Gwarancji XXL dodatkowo - potwierdzenia udzielenia ww. gwarancji w postaci Certyfikatu Gwarancji XXL,
d) w szczególnych przypadkach (np. brak adnotacji o dacie sprzedaży) dowodu zakupu reklamowanego urządzenia.

3. Karta gwarancyjna jest wypełniona prawidłowo, jeżeli zawarto na niej w sposób czytelny:
a) nazwę wyrobu i jego numer fabryczny;
b) datę sprzedaży
c) dane kontaktowe punktu sprzedaży i nabywcy maszyny.

4. Warunkiem uznania gwarancji na zasadach wynikających z niniejszego dokumentu jest:

a) użytkowanie objętego gwarancją urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia;
b) powstanie uszkodzenia wskutek istnienia ukrytych wad materiałowych lub wadliwego wykonania reklamowanego urządzenia.

5. Gwarantowi przysługuje uprawnienie do wyboru sposobu zaspokojenia uznanych roszczeń gwarancyjnych (nieodpłatna naprawa, wymiana produktu na nowy lub odstąpienie od umowy).

6. W przypadku uznania reklamacji - okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

7. Reklamowane urządzenie wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do punktu handlowego, w którym dokonano zakupu lub przesłać w odpowiedni sposób zabezpieczone na czas transportu do Centralnego Serwisu Metabo w Stargardzie Szczecińskim, za pośrednictwem firmy transportowej obsługującej Metabo Polska Sp. z o.o. Dane firmy transportowej obsługującej przesyłki Metabo znajdują się na stronie: www.metabo.pl w zakładce: Logistyka.

8. W przypadku uznania reklamacji koszt dostarczenia wyrobu do serwisu ponosi Gwarant.

9. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń zgłoszonych po okresie gwarancyjnym;
- urządzeń naprawianych lub przerabianych przez osoby nieuprawnione;
- uszkodzeń powstałych z winy użytkownika;
- uszkodzeń wynikłych z wpływu otoczenia i niewłaściwego składowania urządzenia;
- uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z wpływu ciał obcych;
- uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzenia np. zacięcia elementów;
- uszkodzeń wynikłych ze stałego przeciążenia urządzenia (przegrzanie uzwojeń silnika);
- uszkodzeń powstałych wskutek eksploatowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, niezgodnie z przepisami prawa lub zasadami BHP albo też użycia niezgodnie z instrukcją obsługi;
- normalnego zużycia części związanych z eksploatacją urządzenia o swojej skończonej trwałości, np. szczotek węglowych, osprzętu, pasków napędowych, oleju, itp.;
- napraw polegających na regulacji;
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta;
- uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego doboru urządzenia;
- uszkodzeń i niewłaściwej pracy spowodowanych eksploatacją przy niewłaściwych parametrach zasilania.

10. Gwarancja ma charakter umowny i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowania.

11. Kupujący powinien zażądać od Sprzedawcy wydającego towar, na który udzielana jest gwarancja sprawdzenia zgodności oznaczeń znajdujących się na tym towarze z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz sprawdzenia stanu umieszczonych na towarze zabezpieczeń.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z: niezgodności towaru z umową (w przypadku Konsumentów dokonujących zakupu w celu nie związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


* Informacja na temat programu Gwarancja XXL:

1. Jeśli zakupiona maszyna zostanie zarejestrowana w ciągu 4 tygodni od daty zakupu jako maszyna XXL, Metabo Polska Sp. z o.o. udzieli rozszerzonej do 3 lat gwarancji, liczonej od daty zakupu urządzenia.

Rejestracja może nastąpić w ciągu czterech tygodni od daty zakupu wyłącznie drogą internetową pod adresem: www.metabo.com/xxl i może zostać wykonana online samodzielnie przez nabywcę lub punkt handlowy.

2. Potwierdzenie udzielenia Gwarancji XXL należy od razu wydrukować i dołączyć do karty gwarancyjnej.

3. Uznanie ważności prawa do rozszerzonej gwarancji nastąpi wyłącznie na podstawie karty gwarancyjnej, Certyfikatu Gwarancji XXL, w szczególnych przypadkach dowodu zakupu.

4. Gwarancja XXL obejmuje elektronarzędzia, maszyny do obróbki drewna, pompy i hydrofory, narzędzia pneumatyczne i sprężarki.