Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

NEW TRENDY

New Trendy Sp. z o. o.
Taszarowo 18
62 - 100 Wągrowiec
serwis@newtrendy.pl
tel/fax 67 26 21 266
Oświadczenie gwarancyjne
1. Gwarantem jest New Trendy Sp. z o.o.
2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Gwarant zapewnia Kupującemu gwarancję jakości rzeczy tzn., iż sprzedana rzecz posiada właściwości, które powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, pod warunkiem jej prawidłowego, zgodnego z instrukcja montażu oraz użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Jeżeli wystąpi wada fizyczna w rozumieniu opisanym w zdaniu pierwszym, gwarant dokona jej usunięcia, gdy spełnione będą warunki określone w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym. 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
5. Okres gwarancji liczony od dnia wydania Kupującemu rzeczy przez punkt sprzedaży, uwidocznionej na dowodzie zakupu (faktura, rachunek, paragon) wynosi:
• 7 lat: linia kabin prysznicowych Platinium;
• 5 lat: kabiny prysznicowe Scenery, ceramika łazienkowa, brodziki konglomeratowe; odwodnienie liniowe Vimo;
• 3 lata: linia kabin prysznicowych Gold;
• 2 lata: pozostałe kabiny, brodziki akrylowe, meble łazienkowe, systemy prysznicowe i systemy odwodnień oraz oświetlenie;
6. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego Gwarantowi dowodu zakupu.
7. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i przystąpienia do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji lub umożliwienia gwarantowi dostępu do rzeczy, jeżeli z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
8. Gwarant zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu usunięcia wady poprzez naprawę lub wymianę rzeczy.
9. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić produkt pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń w trakcie odbioru towaru od sprzedawcy. Mechaniczne uszkodzenia powierzchni po wyjściu ze sklepu nie będą uznawane.
10. W przypadku wystąpienia trudności podczas montażu produktu, zaleca się natychmiastowy kontakt ze sprzedawcą lub serwisem New Trendy sp. z o.o. Taszarowo 18, 62 - 100 Wągrowiec, serwis@newtrendy.pl, tel/fax 67 26 21 266. 11. Gwarancją w szczególności nie są objęte:
• mechaniczne uszkodzenia produktu powstałe zwłaszcza na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobu
• uszkodzenia na skutek nieprawidłowego montażu, konserwacji, samodzielnych przeróbek, jak również powstałe przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej (zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów)
• uszkodzenia wynikające z używania niewłaściwych preparatów (środków zawierających aceton, kwasy, związki aluminium, jony chlorku, substancje żrące, ścierne, rozpuszczalniki, proszki, wybielacze, alkohole itp.) i szczotek do mycia produktu
• wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych
• wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego
• braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze
• części eksploatacyjne tj. ulegające naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji produktu, podlegające okresowej wymianie w produktach danego rodzaju
- w przypadku kabin prysznicowych są to: elementy jezdne, uszczelki i zawiasy;
- w przypadku systemów prysznicowych to: baterie zasilające i filtry;
- w przypadku brodzików są to: maskownice odpływu, kratki ściekowe dołączone do zestawu itp.;
12. Gwarant nie zwraca kosztów związanych z uszkodzeniami powstałymi w skutek montażu i demontażu produktu.
13. Gwarant rezerwuje sobie prawo do zwrotu kosztów interwencji w przypadki nieuzasadnionego wezwania.
14. Zamontowanie produktu jest równoznaczne z akceptacją warunków gwarancji oraz poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności produktu przed montażem.
15. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
16. Producent nie ponosi w ramach gwarancji odpowiedzialności za szkody w produkcie wynikające z montażu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją lub z przeznaczeniem produktu.
17. Wszelkie naprawy nie podlegające gwarancji są odpłatne.
18. Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach.
19. Zalecenia eksploatacyjne ogólne:
• produkty (z wyjątkiem lakierowanych mebli łazienkowych) należy myć za pomocą wody, miękkiej tkaniny lub gąbki i delikatnych płynnych środków myjących.
Nie należy używać do mycia ziarnistych środków myjących, substancji żrących, ściernych, środków zawierających aceton, kwasy, związki aluminium, jony
chlorku, alkohol i rozpuszczalników organicznych
• do czyszczenia i konserwacji nie należy stosować ostrych narzędzi, które mogą porysować lub uszkodzić powierzchnię produktu
• przed rozpoczęciem czyszczenia powierzchni produktu nowym środkiem należy najpierw sprawdzić działanie preparatu w niewidocznym miejscu czyszczonej powierzchni
• zaleca się systematyczną konserwację produktu
Zalecenia eksploatacyjne szczegółowe:
• kabiny prysznicowe:
- w celu zapewnienia prawidłowego działania rolek drzwi i kabin prysznicowych należy je raz w miesiącu zabezpieczyć wazelina sanitarna
- do usunięcia osadów z kabin prysznicowych zalecamy okresowe użycie preparatu do czyszczenia kabin prysznicowych z oferty New Trendy Sp. z o.o.
- do pielęgnacji powłoki Active Shield zalecamy stosowanie odzywki z oferty New Trendy Sp. z o.o.
• systemy odwodnień:
- na odwodnieniach nie należy pozostawiać żadnych metalowych elementów
• meble łazienkowe:
- meble należy użytkować w zamkniętych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych
- należy unikać długotrwałego kontaktu polakierowanych powierzchni z wysokimi temperaturami
- wymagane jest wypoziomowanie mebli
- do czyszczenia powierzchni lakierowanych należy stosować lekko wilgotna, miękką tkaninę a następnie wytrzeć powierzchnie mebla do sucha
• systemy prysznicowe:
- do systemów prysznicowych niezbędne jest zamontowanie uszczelek z sitkami na przyłączu wody