Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

PPO Strzelce Opolskie

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI JAKOŚCI
 1. Gwarancja udzielana jest na okres jednego roku na wszystkie sprzedawane wyroby, licząc od dnia ich wydania kupującemu.
 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie.
 3. Postanowienia gwarancyjne określają przepisy art. 556-582 kodeksu cywilnego.
 4. Do produkowanego i sprzedawanego przez PPO pp obuwia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia jej producentowi.
 6. Kupujący dostarcza kwestionowany wyrób do siedziby producenta. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zbadanie kwestionowanych wyrobów na miejscu – u kupującego.
 7. Reklamacji nie podlega:
  a. Obuwie, którego nastąpiło naturalne zużycie
  b. Obuwie posiadające mechaniczne uszkodzenia oraz wady powstałe w wyniku braku lub niewłaściwej konserwacji.
 8. Reklamowany towar powinien być czysty i suchy.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji producent dostarcza wyrób kupującemu na swój koszt – własnym środkiem transportu, firmą kurierską lub środkiem transportu kupującego, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z kupującym.
 10. Jeżeli producent dostarcza kupującemu zamiast wyrobu wadliwego wyrób nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od momentu wydania wyrobu wolnego od wad.

 

W przypadku obuwia istotnym czynnikiem jest także sposób jego użytkowania. Ma on bezpośredni wpływ na okres użytkowania obuwia. W zależności od warunków i intensywności użytkowania oraz sposobu czyszczenia, suszenia i konserwacji okres użytkowania może dla tego samego typu obuwia znacząco się różnić. Obuwie może zostać zużyte także przed upływem jednego roku, pomimo że nie będą w nim zawarte wady.