Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Prodmax

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Gwarantem jest FHP PRODMAX z siedzibą w Sokołowie (05-806), ul. Sokołowska 38. Wszystkie roszczenia z tytułu gwarancji należy kierować do punktu, w którym dokonano zakupu. Ten z kolei kieruje pełną dokumentację na adres Gwaranta wskazany powyżej.

2. Przedmiotem gwarancji są towary, których producentem jest Gwarant, wskazane w dokumencie sprzedaży, zwane dalej „Towarami Gwaranta”.

3. Warunki Gwarancji mają zastosowanie do nabywców zwanymi dalej „Kupującymi”.

4. Udzielana Kupującemu gwarancja obejmuje zapewnienie, że:

(a) Towary Gwaranta wykonane są zgodnie z europejskimi normami technicznymi i obecnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;

(b) Towary Gwaranta wykonane są z materiałów, na które Gwarant posiada odpowiednie certyfikaty i atesty;

(c) Towary Gwaranta są wolne od wad fizycznych mogących powstać w czasie produkcji lub w wyniku szybszego zużycia niż przewiduje okres gwarancji, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe ich funkcjonowanie;

(d) Towary Gwaranta nadają się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Jeśli Towary Gwaranta zostały wyprodukowane na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub innych danych technicznych dostarczonych przez Kupującego, wówczas gwarancja udzielona przez Gwaranta obejmuje wyłącznie zapewnienie, że Towary Gwaranta są wolne od wad fizycznych będących wynikiem niezgodności wykonania Towarów Gwaranta z danymi dostarczonymi przez Kupującego.

6. Przez „Usterkę” rozumie się stan Towarów Gwaranta niezgodny z zapewnieniami Gwaranta wskazanymi w § 1 ust. 4 niniejszych Warunków Gwarancji, chyba że zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w § 5 niniejszych Warunków Gwarancji.

7. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji montażu oraz wytycznych wskazanych w charakterystyce Towarów Gwaranta dostępnych na stronie internetowej www.prodmax.pl oraz w charakterystyce Towarów Gwaranta zawartych w Katalogu Technicznym, a ponadto do regularnej konserwacji Towarów Gwaranta zgodnie z obowiązującymi przepisami i regułami sztuki.

8. Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone raz w roku, spalinowe (od kotłów i piecyków gazowych) – co pół roku, a dymowe (od kominków, pieców na ekogroszek i inne paliwa stałe) – co kwartał.

§ 2. OKRESY GWARANCYJNE

1. Okres gwarancji wynosi:

a. 5 lat na:

• stalowe elementy systemów kominowych Jednościennych KOMIN-MAX i dwuściennych KOMIN-MAX DUO przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem lub olejem opałowym

• stalowe elementy systemów kominowych KOMIN-MAX TURBO I i KOMIN-MAX TURBO II przeznaczone do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych opalanych gazem

• Akcesoria do systemów kominowych stanowiące ich część, takie jak wsporniki, obejmy, konsole, zakończenia itd., do paliw: gaz, olej

• Nasady obrotowe podłużne i kuliste

• Nasady kominowe typu Strażak z łożyskiem zewnętrznym

b. 3 lata na elastyczne przewody z blachy kwasoodpornej STAL FLEX przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem

c. 2 lata na:

• stalowe elementy systemów kominowych jednościennych KOMIN -MAX ŻARO oraz dwuściennych KOMIN-MAX DUO ŻARO wykonane z blachy żaroodpornej przeznaczone do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych drewnem oraz paliwami drewnopochodnymi (pelet, brykiet drzewny itp.)

• metalowe systemy elementów przyłączeniowych z blachy czarnej do odprowadzania spalin z kominków i wszelkich urządzeń do paliw stałych: drewna, pelletów - będących wyłącznie pochodnymi drewna, węgla kamiennego, pod warunkiem pracy nie związanej ze skraplaniem się kondensatu tzw. pracy na sucho

• ALU-FLEX do wentylacji

• Zaślepki z tworzyw sztucznych, silikony

• Tłumiki

• Nasady kominowe typu Strażak z łożyskiem ślizgowym

• Pozostałe nasady

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia nabycia przez Kupującego Towarów Gwaranta. Dniem nabycia jest data sprzedaży wskazana na rachunku dokumentującym sprzedaż Towarów Gwaranta oraz data wskazana na karcie gwarancyjnej (o ile została wydana). W przypadku rozbieżności dat w wyżej wskazanych dokumentach za dzień nabycia uważa się datę wcześniejszą.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gwarant może – według swojego uznania – usunąć usterki na warunkach przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji także po upływie okresu gwarancji albo w sytuacji utraty przez Kupującego uprawnień gwarancyjnych. Ostateczną decyzję co do przeprowadzenia takiej naprawy podejmuje Gwarant po dokonaniu dokładnej analizy takiego przypadku. Zachowanie Gwaranta wynikające ze zdań poprzedzających nie stanowi zobowiązania Gwaranta wobec Kupującego i nie powoduje powstania roszczenia Kupującego względem Gwaranta.

4. Wskazane w niniejszych Warunkach Gwarancji okresy na usunięcie usterek przez Gwaranta nie przedłużają okresów gwarancji.

5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu wyłącznie o czas, w którym Kupujący nie mógł korzystać z Towarów Gwaranta z wyłącznej winy Gwaranta.

§ 3. REALIZACJA UPRAWNIEŃ GWARANCYJNYCH

1. W przypadku zaistnienia Usterki Towarów Gwaranta uprawnienia gwarancyjne obejmują następujące dwa sposoby usunięcia Usterki:

(a) naprawę Towarów Gwaranta lub ich części;

(b) wymianę Towarów Gwaranta lub ich części na nowe.

2. Wybór sposobu usunięcia Usterki należy do Gwaranta.

3. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Usterki Towarów Gwaranta (reklamacja), nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia usterki. Po upływie wyżej wskazanego terminu Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne przewidziane w niniejszych Warunkach Gwarancji. W przypadku ujawnienia usterki, Kupujący FHP PRODMAX 05-806 SOKOŁÓW UL. SOKOŁOWSKA 38 NIP 534 020 60 16 www.prodmax.pl ; www.reklamacje.prodmax.pl reklamacje@prodmax.pl zobowiązany jest powstrzymać się od używania Towarów Gwaranta objętych reklamacją do czasu udzielenia pisemnej informacji przez Gwaranta oraz dokonać wszelkich czynności zabezpieczających mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka powstania szkód związanych z pojawieniem się usterek, przy czym zastosowane przez Kupującego czynności zabezpieczające nie mogą naruszyć warunków i zasad przewidzianych w niniejszych Warunkach Gwarancji. Kupujący nie powinien demontować Towarów Gwaranta, chyba że stanowią one zagrożenie dla życia lub zdrowia Kupującego oraz osób trzecich lub dla mienia Kupującego oraz podmiotów trzecich, uzyskał zgodę Gwaranta na demontaż Towarów Gwaranta lub Towary Gwaranta nie zostały jeszcze zamontowane.

4. Zgłoszenie reklamacji odbywa się w następujący sposób:

(a) Kupujący przedstawia w miejscu nabycia Towarów Gwaranta czytelnie i poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną w oryginale (o ile została wydana), zawierającą podpis i pieczęć Sprzedawcy, a także podpis Kupującego, lub na stronie www.reklamacje.prodmax.pl wypełniając formularz, a ponadto Kupujący przedstawia oryginał lub kopię dowodu zakupu; w przypadku wątpliwości Sprzedawcy lub Gwaranta co do autentyczności dowodu zakupu przedstawionego w kopii, Kupujący powinien przedstawić oryginał tego dokumentu;

(b) do wyżej wymienionych dokumentów Kupujący załącza krótki opis, w którym wskazuje reklamowane Towary Gwaranta, datę ujawnienia usterki, okoliczności związane z powstaniem usterki;

(c) jeśli jest to możliwe, do wyżej wymienionych dokumentów Kupujący dołącza dokumentację fotograficzną;

(d) na żądanie Gwaranta, Kupujący przedstawi dowody przeprowadzania konserwacji Towarów Gwaranta (o ile konserwacja jest wymagana dla tego typu towarów zgodnie z przepisami prawa).

5. Gwarant udzieli pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Kupującego wszystkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszych Warunków Gwarancji. W odpowiedzi tej Gwarant poinformuje Kupującego o uznaniu lub odrzuceniu roszczenia reklamacyjnego. Gwarant może w wyżej wskazanym terminie dokonać badania lub dokonać oględzin Towarów Gwaranta albo zażądać przedstawienia przez Kupującego Towarów Gwaranta objętych reklamacją, zaś Kupujący jest zobowiązany je udostępnić pod rygorem odrzucenia reklamacji.

6. W przypadku uznania przez Gwaranta roszczenia gwarancyjnego, Gwarant w terminie 21 dni od dnia złożenia przez Kupującego wszystkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszych Warunków Gwarancji, usuwa Usterki Towarów Gwaranta objętych reklamacją. Postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku częściowego uznania przez Gwaranta roszczenia gwarancyjnego.

7. W przypadku odrzucenia przez Gwaranta roszczenia gwarancyjnego i nie zaakceptowania wyniku reklamacji przez Kupującego, Gwarant może wyznaczyć rzeczoznawcę, który dokona powtórnej ekspertyzy. Wyniki tej ekspertyzy będą wiążące dla Gwaranta i Kupującego. Jeżeli wyniki ekspertyzy rzeczoznawcy wskażą okoliczności stanowiące podstawę do odrzucenia reklamacji, wówczas Kupujący może zostać obciążony kosztami wyżej wskazanej ekspertyzy.