Proline

WARUNKI GWARANCJI

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące oraz zaczyna biec od daty udokumentowanej sprzedaży bezpośredniemu użytkownikowi.
 2. W przypadku zakupu związanego z wystawieniem faktury VAT - okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
 3. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w serwisie Gwaranta znajdującego się w siedzibie firmy Profix.
 4. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe ujawnione w okresie gwarancyjnym w trakcie prawidłowej eksploatacji.
 5. Gwarancją nie objęte są:
 • wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika,
 • samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany oraz niezgodną z instrukcją obsługi eksploatacją urządzenia,
 • uszkodzenia spowodowane nie przestrzeganiem zaleceń instrukcji przy uruchamianiu, konserwacji i eksploatacji urządzenia,
 • uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia wynikającym z nadmiernej eksploatacji urządzenia lub pracy w niewłaściwych warunkach,
 • naturalnie zużywające się części takie jak szczotki grafitowe silnika,
 • wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz takie, które powodują utratę rzeczy;
 • naprawy polegające na regulacji oraz czynności przewidziane w instrukcji, do których wykonywania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 1. W przypadku stwierdzenia ingerencji w urządzeniu nie pochodzących od autoryzowanego punktu serwisowego - nastąpi utrata uprawnień gwarancyjnych.
 2. Reklamacja winna być zgłoszona bezpośrednio Gwarantowi lub do punktu sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wykrycia wady. Reklamowany towar należy dostarczyć do punktu zakupu lub bezpośrednio u producenta - termin naprawy może ulec przedłużeniu. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy.
 3. Uznane naprawy gwarancyjne będą wykonywane w ciągu 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu. Jeżeli naprawa wymaga ekspertyzy rzeczoznawcy lub jeżeli wymaga zamówienia części zamiennych bezpośrednio u producenta - termin naprawy może ulec przedłużeniu. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy.
 4. Podstawą realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu towaru oraz Karty Gwarancyjnej zawierającej pieczęć sprzedawcy, datę zakupu, typ urządzenia. Karta Gwarancyjna bez wszelkich wymaganych w niej zapisów i pieczęci jest nieważna.
 5. Sprawdzenie przez serwis gwarancyjny sprawnego urządzenia nie traktuje się jako naprawy gwarancyjnej. Koszty takiego sprawdzenia ponosi właściciel urządzenia.