Roca

1. Zakres zastosowania. 
Poniższe warunki gwarancji dotyczą wszystkich produktów sprzedawanych pod 
marką ROCA z wyjątkiem wanien i kabin z hydromasażem, do których dołączana 
jest osobna karta gwarancyjna. 
Warunki Gwarancji obowiązują dla wyrobów zakupionych i zamontowanych na 
terytorium Polski. 
2. Deklaracja gwarancji jakości. 
Roca Polska Sp. z o. o. gwarantuje na warunkach opisanych poniżej, że nasze 
produkty zostały skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad oraz, że przy 
prawidłowym użytkowaniu zgodnym z załączonymi instrukcjami będą 
funkcjonowały niezawodnie. 
3. Zasady gwarancji. 
3.1. Świadczenia z tytułu gwarancji. 
3.1.1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne lub niesprawne działanie w 
okresie gwarancyjnym wynikłe z winy producenta i zapewnia dokonanie bezpłatnej 
naprawy lub wymiany części lub w przypadku niemożności naprawy wymianę 
całego urządzenia. 
3.1.2. Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu lub bezpośrednio do 
autoryzowanego Serwisu Roca Polska. Aktualny wykaz Serwisantów można 
uzyskać w punkcie sprzedaży. Wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu. Jest 
to warunkiem przyjęcia reklamacji. 
Koszty weryfikacji nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego obciążają klienta. 
3.1.3. Podczas usuwania usterek Roca Polska zastrzega sobie prawo do decyzji 
czy części produktu będą naprawione czy wymienione na nowe, przy czym części 
wymienione stają się własnością Roca Polska. 
3.1.4. Zewnętrzne powierzchnie wyrobu winny być przez Kupującego sprawdzone 
w miejscu dokonywania zakupu również, jeśli są oryginalnie zapakowane. 
Późniejsze reklamacje uszkodzeń zewnętrznych powierzchni zgłoszone po 
odebraniu lub zamontowaniu towaru nie będą uznawane. 
3.1.5. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku: 
- uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania, 
- uszkodzeń powstałych podczas wybijania otworów na baterie, 
- użytkowania niezgodnym z przeznaczeniem, 
- nieprzestrzegania zasad obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w 
instrukcjach, 
- uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów do 
zanieczyszczeń mechanicznych w instalacji wodnej, 
- dokonywania napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione przez firmę 
Roca Polska, 
- zastosowania części nieoryginalnych, 
- następstw naturalnego zużywania się elementów podczas normalnej eksploatacji, 
- wad wynikłych z montażu niezgodnego z dołączoną instrukcją lub sztuką 
budowlaną. 
3.1.6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w trakcie 
eksploatacji takich jak bieżące konserwacje, odkamienianie, czyszczenie, do 
których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny 
koszt. 
3.1.7. Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego 
demontaż bez konieczności uszkodzenia elementów wyposażenia łazienki. W 
przeciwnym przypadku Roca Polska nie pokrywa dodatkowych kosztów 
związanych z naprawą/wymianą produktu. 
3.1.8. Firma Roca Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód 
wobec osób lub mienia, które mogą być spowodowane przez którąś z przyczyn 
opisaną w punkcie 3.1.5. 
3.2. Okresy gwarancyjne. 
Okres gwarancyjny liczony od daty zakupu dla poszczególnych wyrobów wynosi: 
3.2.1 Ceramika sanitarna 
- 5 lat na ceramikę, 
- 2 lata na powierzchnię Maxi Clean, 
- 2 lata na mechanizm spłukujący, deskę, pokrywę i pozostałe akcesoria. 
3.2.2. Armatura 
- 10 lat na szczelność zaworów ceramicznych, 
- 5 lat na korpus i jakość powierzchni chromowanych i Niqueldur, 
- 2 lata na jakość powierzchni malowanych i złoconych, 
- 2 lata na pozostałe typy baterii w tym baterie z zaworami klasycznymi, 
termostatyczne, elektroniczne, samozamykające zawory spłukujące, 
- 2 lata na akcesoria typu wężyki przyłączeniowe, głowice i słuchawki prysznicowe, 
drążki i uchwyty prysznicowe, przełączniki, perlatory itp. 
3.2.3. Wanny i brodziki akrylowe, wanny żeliwne, obudowy i akcesoria do wanien: 
- 5 lat. 
3.2.4. Wanny stalowe: 
- 5 lat. 
3.2.5. Kolumny do hydromasażu: 
- 2 lata. 
3.2.6. Kabiny natryskowe i parawany nawannowe: 
- 2 lata. 
3.2.7. Zlewozmywaki: 
- 2 lata. 
3.2.8. Deski sedesowo-bidetowe: 
- 2 lata. 
3.2.9. Meble i dodatki łazienkowe: 
- serie GAP i HALL: 3 lata na meble oraz dożywotnia na okucia, 
- pozostałe meble: 2 lata. 
3.2.10. Stelaże podtynkowe: 
- 10 lat na ramę stelaża, 
- 5 lat na zbiornik, zawór napełniający i mechanizm spustowy, 
- 2 lata na pozostałe elementy. 
3.2.11 Produkty Graphyd (Solid Surface, Culture Marble i Polyconcrete): 
- 5lat 
 
4. Zalecenia dotyczące montażu, konserwacji i eksploatacji. 
Szczegółowe zasady montażu, konserwacji i eksploatacji zawierają instrukcje 
dołączane do wyrobu. Nieprzestrzeganie tych zasad oraz zaleceń zamieszczonych 
poniżej spowoduje nie uznanie roszczeń gwarancyjnych w tym zakresie. 
4.1. Wyroby ceramiczne: 
- do czyszczenia nie stosować żadnych ostrych przedmiotów ani materiałów 
ściernych powodujących zarysowania lub uszkodzenie szkliwa, 
- do zbiornika kompaktu nie wkładać środków chemicznych typu kostki 
rozpuszczalne gdyż mogą one uszkodzić elementy mechanizmu spłukującego, 
- płaszczyzny ścian i posadzki muszą posiadać odpowiednią nośność aby 
wytrzymać obciążenia powstałe podczas montażu i użytkowania ceramiki. W 
przeciwnym wypadku należy zastosować stelaże nośne zgodnie z instrukcją ich 
producenta. 
- jeżeli produkty posiadające syfon ceramiczny narażone są na działanie niskich 
temperatur, należy do wody w syfonie dodać środek przeciwdziałający zamarzaniu, 
- w przypadku ceramiki kolorowej może wystąpić subiektywne wrażenie różnic w 
odcieniach wynikające ze sposobu oświetlenia oraz różnorodności kształtów. 
4.2. Wyroby ceramiczne z powłoką Maxi Clean: 
- do czyszczenia nie stosować środków aktywnych powierzchniowo oraz ściernych, 
- zalecane regularne czyszczenie powierzchni miękką ściereczką i ciepłą wodą, a w 
przypadku większych zabrudzeń użycie delikatnego środka czyszczącego. 
4.3. Meble: 
- montaż wyrobu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi opisanymi w 
instrukcji montażu mebla 
- mebel należy wypoziomować 
- wyrób nie może być montowany w saunie 
- mebel nie może być poddany bezpośredniemu i długotrwałemu działaniu wilgoci 
- do czyszczenia powierzchni używać lekko zwilżonej miękkiej tkaniny. 
Wyczyszczoną powierzchnię należy przetrzeć suchą szmatką. Nie wolno używać 
agresywnych lub ścierających środków zawierających kwasy, rozpuszczalniki, 
chlor, alkohol itp. 
4.4. Armatura: 
- przed montażem baterii należy dokładnie przepłukać rury instalacyjne, 
- instalacja wodna powinna zawierać filtry do zanieczyszczeń mechanicznych, 
- armatura nie może być montowana w pomieszczeniach, gdzie temperatura 
otoczenia spada poniżej 0 oC, 
- do czyszczenia powierzchni zewnętrznych używać wody z mydłem a następnie 
osuszyć powierzchnie za pomocą miękkiej ściereczki. Nie wolno używać 
agresywnych lub ścierających środków zawierających kwasy, rozpuszczalniki, 
chlor, alkohol itp. 
- okresowo należy przeprowadzać odkamienianie filtrów, perlatorów, przełączników 
poprzez zanurzenie tych elementów w preparacie do tego przeznaczonym, 
stosując się do zaleceń jego producenta. 
4.5. Wanny i brodziki stalowe, wanny żeliwne: 
- podczas transportu nie wolno przesuwać wanny lub brodzika po podłożu, 
- podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą 
powierzchnie emaliowaną przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem, 
- wannę należy montować tylko na oryginalnych nóżkach lub w specjalnej 
obudowie styropianowej dostosowanej do danego typu wanny, 
- wannę lub brodzik należy zabudowywać w taki sposób, aby był możliwy ich 
demontaż bez konieczności zniszczenia obudowy lub innych elementów 
wyposażenia łazienki. W przeciwnym przypadku firma Roca Polska nie pokrywa 
dodatkowych kosztów związanych z ich wymianą, 
- powierzchnie emaliowane myć wodą z dodatkiem delikatnych środków 
czyszczących nie powodujących zarysowania powierzchni (mleczka, płyny, żele) 
używając miękkiej gąbki lub ściereczki, 
- dno antypoślizgowe wymaga szczególnej pielęgnacji i dbałości aby nie dopuścić 
do trwałych zabarwień powierzchni antypoślizgowej. 
4.6. Wyroby akrylowe: wanny, brodziki, obudowy, kolumny do hydromasażu, deski 
sedesowo-bidetowe: 
- podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą 
powierzchnię akrylowa przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem, 
- jeśli podczas prac montażowych używany jest palnik nie wolno kierować jego 
płomienia w pobliże akrylu, 
- należy unikać kontaktu akrylu z wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami do 
paznokci, rozpuszczalnikami, zapalonymi papierosami itp. 
- nie należy umieszczać silnych źródeł ciepła lub światła blisko akrylu, 
- do mycia nie używać żadnych środków ani myjek o własnościach ściernych. 
Używać jedynie wody z mydłem. 
- ewentualne zarysowania powierzchni akrylu można usunąć za pomocą 
ogólnodostępnych środków przeznaczonych do napraw powierzchni akrylowych 
zgodnie z zaleceniami producenta, 
- aby zapobiec osadzaniu się kamienia, napełnianie wanny rozpoczynać od zimnej 
lub letniej wody. 
4.7 Produkty Graphyd (Solid Surface, Culture Marble i Polyconcrete): 
- podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą 
powierzchnię przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem, 
- jeśli podczas prac montażowych używany jest palnik nie wolno kierować jego 
płomienia w pobliże produktu, 
- należy unikać kontaktu powierzchni z wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami 
do paznokci, rozpuszczalnikami, zapalonymi papierosami itp. 
- nie należy umieszczać silnych źródeł ciepła lub światła blisko produktów, 
- do mycia nie używać żadnych środków ani myjek o własnościach ściernych. 
Używać jedynie wody z mydłem. 
- ewentualne zarysowania powierzchni można usunąć za pomocą 
ogólnodostępnych środków przeznaczonych do napraw powierzchni zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 
NINIEJSZA GWARANCJA NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA 
UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ.