Rum-Lux

REKLAMACJE

  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Do obowiązków Sprzedawcy należy dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnej od wad. 
  1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Reklamacje mogą być składane na adres: Firma Produkcyjno-Handlowa „RUM-LUX” Wojciech Rumocki 92-770 Łódź, ul. Byszewska 20A lub osobiście w siedzibie firmy. W celu złożenia reklamacji Konsument może skorzystać z formularza dostępnego m.in. na stronie internetowej RUM-LUX.pl 
    Skorzystanie z tego formularza nie jest jednak obowiązkowe. 
  1. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem, jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Klient nie będący Konsumentem otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Produktu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację, o której mowa w niniejszym przepisie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, wg oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt.

https://www.rum-lux.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7