Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Sanitec Koło

Koło udziela na wyroby następujących gwarancji licząc od dnia zakupu wyrobu przez użytkownika:

dla wyrobów ceramicznych 84 miesiące (7 lat) – dotyczy szkliwa
dla mebli 24 miesiące (2 lata)
dla wyrobów akrylowych 84 miesiące (7 lat)
dla wanien z hydromasażem 24 miesiące (2 lata)
dla paneli hydromasażowych KOŁO 24 miesiące (2 lata)
dla kabin prysznicowych 24 miesiące (2 lata)
dla innych wyrobów opatrzonych kartą gwarancyjną producenta taki okres i zakres, jaki deklaruje producent,
dla nieceramicznych elementów w kompaktach i miskach WC oraz pozostałych towarów 24 miesiące.Gwarancja obejmuje w szczególności:
Dla wyrobów ceramicznych: Zachowanie i powtarzalność barwy szkliwa, wymiarów w granicach tolerancji określonych normami oraz nie wystąpienie powierzchniowego pękania szkliwa.
Dla elementów nie ceramicznych (deski sedesowe, armatura w spłuczkach) trwałość części mechanicznych oraz gumowych części uszczelniających – gdy przedwczesne użycie nie jest spowodowane nieprawidłowym montażem lub wadliwą eksploatacją. 7 letnia gwarancja dotyczy ceramiki; deski sedesowe oraz armatura w spłuczkach objęte są gwarancją 2-letnią.
Dla wyrobów akrylowych: Zachowanie i powtarzalność barwy masy akrylowej oraz nie pojawienie się rozwarstwienia akrylu i innych wad jakościowych na powierzchni akrylu.
Dla wanien z hydromasażem: Sprawność działania osprzętu hydromasażu – pompa, sprężarka, elektronika, dysze itd. przy zachowaniu odpowiedniej eksploatacji i pielęgnacji wyrobu. Sanitec zastrzega sobie prawo do modyfi kacji technicznych.
Dla kabin prysznicowych, drzwi wnękowych i ścianek: trwałość łożysk, zaczepów, wypełnień, pod warunkiem, że zużycie nie jest spowodowane nieprawidłowym montażem, trwałość powłoki lakierniczej (bez uszkodzeń mechanicznych) i galwanicznej profili i innych elementów kabiny.
W okresie gwarancyjnym usterki produktów zostaną usunięte bezpłatnie.
W przypadku bezpodstawnego wezwania naszego serwisu, koszty z tym związane ponosi Klient.
W ramach uprawnień gwarancyjnych zostaną usunięte wszelkie wady jednoznacznie wynikające z błędów produkcyjnych lub niedoskonałości materiałów.
Wymienione wadliwe części przechodzą na własność producenta.

 

W każdym przypadku gwarancji udzielanej przez producenta nie podlegają:

uszkodzenia mechaniczne zawinione przez sprzedawcę, instalatora lub użytkownika,
wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu (niezgodnie z instrukcją lub sztuką budowlaną),
przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem,
wady wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów,
uszkodzenia wynikłe na skutek osadzania się kamienia, niewłaściwej pielęgnacji produktów,
elementy mechaniczne ulegające naturalnemu zużyciu np. ruchome uszczelki, elementy ślizgowe. Części, które zgodnie z instrukcją eksploatacji muszą być poddawane konserwacji są objęte gwarancja tylko wtedy, gdy odpowiednie czynności konserwacyjne zostały wykonane.


Przy zakupie hydromasaży gwarancja nie obejmuje:

żarówek halogenowych
uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika lub wynikających z niezgodnej z zaleceniami eksploatacji
jeśli zostanie naruszona plomba gwarancyjna na panelu sterującym – gwarancja traci ważność
kosztów związanych z montażem i demontażem wanny


Złożenie reklamacji:

Podstawę do złożenia reklamacji na wyroby wadliwe stanowi dla klienta podpisana karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (paragon, rachunek, faktura). Reklamacje prosimy zgłaszać poprzez formularz on line dostępny na naszej stronie internetowej lub w miejscu zakupu oraz bezpośrednio do punktu AZS. W przypadku produktu zainstalowanego i użytkowanego, wymagającego naprawy przez serwis możliwe jest zgłoszenie reklamacji przez użytkownika bezpośrednio do AZS (wymagane są dokumenty – faktura i podpisana karta gwarancyjna). Producent ma obowiązek ustosunkowania się do żądania Klienta i poinformowanie go o tym fakcie, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do producenta.
Okres gwarancyjny zostanie wydłużony o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy.
Gwarancja obejmuje produkty sprzedane i zainstalowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian produkcyjnych i poprawek wyrobów podyktowanych postępem technicznym bez uprzedniego zawiadomienia.

 

Okres pogwarancyjny:

Po upływie okresu gwarancyjnego polecamy korzystanie z usług Autoryzowanych Zakładów Serwisowych. Naprawy te dokonywane są odpłatnie.
Szczegółowe warunki gwarancyjne wraz z wykazem punktów AZS są zawarte w kartach gwarancyjnych dokładanych do produktu.

 

Karty Gwarancyjne:

Ceramika (Ściągnij PDF)
Hydromasaże (Ściągnij PDF)
Akryl (Ściągnij PDF)
Kabiny (Ściągnij PDF)
Meble (Ściągnij PDF)