SCHELL

1. SCHELL Polska Spółka z o.o. ( zwana dalej Gwarantem) udziela 2-letniej gwarancji na bezawaryjną pracę produktu.

2. Gwarancja obowiązuje jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu potwierdzonej wyłącznie odpowiednim dowodem zakupu ( np. paragon, faktura).

3. Gwarancją producenta objęte są wady ujawnione w okresie gwarancji, a wynikające z przyczyn tkwiących w produkcie.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i usterek spowodowanych przez: a. nieprawidłowy montaż, użytkowanie, konserwację b. samodzielne przeróbki c. zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej d. osady, kamień i inne zanieczyszczenia stałe zalegające w przestrzeniach roboczych produktów, (przy twardości wody > 14° dH* należy bezwzględnie stosować instalacje zmiękczające).

5. Przy montażu produktu należy stosować się do: a. instrukcji montażu b. „Ogólne warunki instalowania firmy SCHELL”.

6. Do pielęgnacji oraz czyszczenia powierzchni chromowanych i elementów mosiężnych używać należy tylko łagodnych środków czyszczących na bazie mydła. Nie wolno stosować środków czyszczących lub dezynfekujących ścierających, szorujących lub zawierających alkohol, amoniak, rozpuszczalniki, kwas solny, fosforowy lub octowy. Nie wolno czyścić armatury urządzeniami czyszczącymi strumieniami gorącej pary.

7. Reklamację należy zgłaszać w miejscu dokonania zakupu, skąd zgłoszenie reklamacyjne z protokołem reklamacyjnym i czytelną kopią dowodu zakupu musi zostać przekazane do Gwaranta.

8. Gwarant zobowiązuje się rozpoznać każde zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu lub od dnia dokonania oględzin produktu u Reklamującego.

9. Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia usterki lub wady. W przypadku bezpodstawnego wezwania naszego serwisu, koszty z tym związane ponosi Klient.

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zmniejsza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.