Schlosser

1. Okres gwarancji trwa 24 miesiące od daty nabycia wyrobu.

2. Gwarancja obejmuje nieodpłatną naprawę uszkodzeń wyrobu, wynikłych z wad konstrukcyjnych, materiałowych i produkcyjnych, wpływających ujemnie na działanie wyrobu.

3. Serwis gwarancyjny świadczony jest w siedzibie Producenta. Obowiązek dostarczenia wadliwego wyrobu do Producenta spoczywa na uprawnionym z gwarancji.

4. Wraz z wyrobem należy dostarczyć ważną kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

5. Karta gwarancyjna wypełniona w sposób niepełny lub niepoprawny jest nieważna. Wszelkie zmiany, wytarcie, zamazanie unieważniają kartę gwarancyjną.

6. Uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wyrobu do Producenta.

7. Uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy wolny od wad jeżeli:

a) w okresie gwarancji Producent dokona dwóch napraw, a wyrób nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem.

b) Producent stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe.

8. W przypadku nie uznania zgłoszenia reklamacyjnego, koszty transportu leżą po stronie Klienta.

9. Gwarancją nie są objęte:

a) uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją obsługi lub zasadami bezpieczeństwa.

b) mechaniczne uszkodzenia wyrobu i wywołane nimi wady

c) uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją wyrobu

d) wyroby, w których stwierdzono zmiany, przeróbki, naprawy wykonane przez osoby inne niż Producent

e) uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej jak: pożar, wpływy chemiczne, itp.

9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w przypadku nieprzestrzegania instrukcji montażu i obsługi wyrobu.