Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Spiroflex

WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI SPIROFLEX – SYSTEMY ODPROWADZANIA SPALIN Z URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

1. Firma Spiroflex udziela 5 letniej gwarancji na:

• nierdzewne i kwasoodporne wkłady kominowe - do kotłów konwencjonalnych (o otwartej komorze spalania) opalanych gazem i olejem opałowym,

• żaroodporne wkłady kominowe o przekroju okrągłym i owalnym - do kotłów opalanych drewnem,

• kwasoodporne kominy dwuścienne - do kotłów opalanych gazem i olejem opałowym,

• żaroodporne kominy dwuścienne - do kotłów opalanych drewnem,

• kominy hybrydowe - do kotłów opalanych gazem, olejem opałowym oraz wyszczególnionymi paliwami stałymi: węgiel kamienny (kostka, orzech), węgiel brunatny, biomasa (drewno liściaste, pelety i brykiety), miał węglowy, eko-groszek,

2. Firma Spiroflex udziela 3 letniej gwarancji na: • nierdzewne systemy kominowe - do kotłów opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych.

3. Producent zapewnia, że wyrób jest wolny od wad fizycznych, zobowiązując się jednocześnie w razie ujawnienia takich wad fizycznych w okresie gwarancyjnym do ich nieodpłatnego usunięcia.

4. Gwarancji nie udziela się w przypadku zastosowania systemu kominowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, w przypadku braku odbioru kominiarskiego oraz okresowego czyszczenia wymaganego przez przepisy oraz w przypadku, gdy cały system nie jest wykonany z elementów firmy Spiroflex.

5. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych poszczególnych elementów systemu, uszkodzeń powstałych wskutek nieprzestrzegania warunków montażu, czyszczenia i konserwacji, jak również uszkodzeń powstałych w wyniku samowolnego dokonywania przeróbek i napraw przez osoby do tego nieupoważnione.

6. Gwarancji nie udziela się w przypadku braku odbioru kominiarskiego oraz okresowego czyszczenia wymaganego przez przepisy.

7. Producent nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez działanie osób trzecich, siłę wyższą, w tym również wyładowania atmosferyczne oraz wpływ czynników chemicznych powodujących powstawanie korozji - patrz Warunki montażu!!!

8. Po uznaniu roszczeń gwarancyjnych, Producent zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek lub wad towaru w terminie 21 dni od daty dostarczenia reklamowanego elementu i pisemnego zgłoszenia reklamacji w Dziale Handlowym firmy Spiroflex.

9. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu elementów systemu kominowego.

10. Kupującemu przysługuje prawo wymiany elementu systemu na wolny od wad, jeżeli naprawa nie zostanie wykonana w terminie 21 dni od daty zgłoszenia lub gdy trzy kolejne naprawy okazały się bezskuteczne.

11. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od daty zgłoszenia usterki do dnia wykonania naprawy.

12. W sprawach nieuregulowanych warunkami gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji.

13. Gwarancja nie obejmuje montażu systemu.

14. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.