Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

Taconova

Gwarancja, odpowiedzialność za wady
13.1 Zakres gwarancji 
Dostawca gwarantuje, że przedmioty jego dostawy nie zawierają wad fizycznych i 
prawnych i że w przypadku przejścia ryzyka wykazują zapewnioną i zakładaną jakość 
i przydatność. O ile jakość nie została zapewniona bądź uzgodniona, przedmiot jest 
wolny od wad fizycznych, jeżeli nadaje się on do zastosowania zakładanego w umowie 
lub jeżeli nadaje się on do zwykłego użycia i wykazuje jakość, która w przypadku 
rzeczy tego rodzaju jest ogólnie przyjęta i której może oczekiwać Zamawiający zgodnie 
z rodzajem tej rzeczy. Wada fizyczna ma miejsce, jeżeli dana dostawa lub świadczenie, 
w sposób jednoznaczny, jest uszkodzona lub nieprzydatna na skutek zastosowania 
nieprawidłowego materiału, wadliwej konstrukcji lub wadliwego wykonania. Dane 
odnośnie właściwości, poczynione w publicznych wypowiedziach Dostawcy, 
sprzedawcy lub ich pomocników, w szczególności w reklamie lub w opisie 
przedmiotów, przedstawiają tylko wtedy opisy lub zapewnienia w odniesieniu do 
jakości dostaw, jeżeli określone zostaną one wyraźnie jako takie przez Dostawcę.
13.2 Wyłączenie gwarancji
Z gwarancji wyłączone są wszystkie wady bądź szkody, które powstały w sposób 
niejednoznaczny na skutek zastosowania nieprawidłowego materiału, wadliwej 
konstrukcji lub wadliwego wykonania dostaw lub świadczeń, np. na skutek 
naturalnego zużycia, błędnej konserwacji, nieprzepisowego użytkowania, 
lekceważenia przepisów montażowych lub eksploatacyjnych, nadmiernego 
obciążenia, nieodpowiednich środków eksploatacyjnych, wpływów chemicznych 
lub elektrolitycznych oraz na skutek innych przyczyn, za które Dostawca nie 
odpowiada. To samo obowiązuje również dla niekontrolowanego użycia inhibitorów, 
niesprawdzonego zastosowania środków antykorozyjnych lub użycia mediów, 
które nie odpowiadają obowiązującym normom. Dostawca nie przejmuje kosztów 
demontażu i ponownego montażu, kosztów podróży, transportu z i na plac budowy, 
kosztów montażu i kosztów wobec osób trzecich każdego rodzaju.
13.3 Dostawy i świadczenia poddostawców
Za dostawy i świadczenia poddostawców, Dostawca przejmuje gwarancję jedynie 
w ramach gwarancji udzielonej przez poddostawcę.