Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

TECE

WARUNKI GWARANCJI dla produktów TECEprofil, TECEbase, TECEbox, TECElux oraz elementów uruchamiających spłukiwanie, 1. Przedmiot gwarancji. 1.1. Przedmiotem niniejszej gwarancji są:  stelaże podtynkowe i montażowe TECEprofil, TECEbase, TECEbox i TECElux  trawersy montażowe TECEprofil  przyciski spłukujące mechaniczne do spłuczek podtynkowych do WC i pisuarowych zaworów spłukujących produkcji TECE  elektroniczne mechanizmy spłukujące do spłuczek podtynkowych i pisuarowych zaworów spłukujących produkcji TECE 1.2. TECE Sp. z o.o., zwana dalej GWARANTEM zapewnia Użytkownikowi sprzęt najwyższej jakości, na który udziela gwarancji: Nazwa produktu Okres gwarancji Stelaże podtynkowe i montażowe TECEprofil, TECEbase, TECEbox oraz TECElux za wyjątkiem mechanizmów spłukujących i napełniających spłuczki, elementów elektrycznych i elektronicznych, 10 lat Spłuczki podtynkowe do WC jako element stelaża do WC – zbiornik spłuczki wraz z kolanem spłukującym 10 lat Wszystkie elementy wymienne w spłuczkach i w zaworach spłukujących do pisuaru 2 lata Obudowy szklane TECElux, elementy elektryczne i elektroniczne TECElux, Wkłady wymienne do wentylatora, wentylator 2 lata Części zamienne do stelaży i spłuczek 2 lata Trawersy montażowe TECEprofil 10 lat Przyciski uruchamiające mechaniczne i elektroniczne do spłuczek podtynkowych do WC i zaworów spłukujących do pisuaru 2 lata Syfony odpływowe 10 lat 1.3. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu. 1.4. Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Zakres obejmowania gwarancji. 2.1. Gwarancja obejmuje wady ukryte produktu, tkwiące w urządzeniu a ujawnione w okresie gwarancyjnym. 2.2. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nst. przyczyn:  montażu niezgodnego z instrukcją montażu dostępną w każdym produkcie oraz na stronie www.tece.pl,  eksploatacji i konserwacji niezgodnej z przeznaczeniem,  stosowanie środków żrących lub ściernych do konserwacji przycisków lub stosowania kostek czyszczących zawierających związki chloru lub inne składniki utleniające,  dokonania samodzielnych przeróbek lub napraw,  mechanicznego uszkodzenia wyrobu powstałego wskutek niewłaściwego przechowywania, transportu, lub nie wykonania przewidzianych zabiegów konserwujących,  naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania wyrobu,  czynności konserwacyjno-naprawczych wykonanych przez użytkownika w wyniku których wada powstała,  uszkodzeń produktu wynikających z zanieczyszczenia wody i przewodów instalacji wodociągowej.  błędnego montażu i regulacji elektronicznych przycisków spłukujących, 2.3. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują UŻYTKOWNIKOWI tylko po przedłożeniu GWARANTOWI faktury zakupu. 2.4. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień zgłaszającego reklamację z przepisów o rękojmi za wady produktu. 3. Zgłaszanie reklamacji. 3.1. Podstawą wykonania usługi gwarancyjnej jest zgłoszenie reklamacji w miejscu dokonania zakupu, lub bezpośrednio w Dziale Serwisowym Gwaranta: Dział Serwisu TECE Sp. z o.o. 57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 61 tel: 71 38 39 132; 506 055 898; fax 71 38 39 101 lub poprzez e-mail: reklamacje@tece.pl w ciągu 2-ch dni roboczych od ich wykrycia, z jednoczesnym podaniem opisu stwierdzonej wady. Kupujący zobowiązany jest do wskazania w zgłoszeniu, czy zgłasza reklamację z tytułu gwarancji, czy też z innego tytułu. 3.2. Gwarant zobowiązuje się do rozpoznania reklamacji w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego produktu lub od dnia dokonania oględzin u reklamującego jeśli wyrób został wbudowany lub zainstalowany na stałe pod warunkiem otrzymania wszystkich wymaganych dokumentów i informacji od Zgłaszającego. W przypadku potrzeby dokonania badań technicznych produktu w celu ustalenia przyczyny powstania wady, termin ten może zostać wydłużony. W takim przypadku Zgłaszający otrzyma na zasadzie wypożyczenia produkt zastępczy aby było możliwe jego użytkowanie – dotyczy elementów uruchamiających i elementów wymiennych spłuczek i pisuarowych zaworów spłukujących. Wypożyczenie tych elementów zastępczych Zgłaszającemu nie jest równoznaczne z uznaniem zasadności reklamacji. 3.3. Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia usterki lub wady. 3.3. W przypadku, gdy wada wyrobu stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, Gwarant lub upoważniony przez niego przedstawiciel może dokonać naprawy gwarancyjnej w lokalu Zgłaszającego, w którym znajdują się wadliwe wyroby. Zgłaszający w takim przypadku zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności we współdziałaniu i umożliwieniu naprawy wyrobów. Jeżeli charakter wady wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych, Zgłaszający, na wezwanie Gwaranta, zobowiązany jest do dostarczenia Gwarantowi albo jego Przedstawicielowi wyrobu lub jego części składowych osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na koszt Gwaranta po wcześniejszym ustaleniu z działem serwisowym TECE sposobu przesłania wadliwego wyrobu. 3.4.Gwarant nie ma obowiązku dostarczania Zgłaszającemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjnych za wyjątkiem p-ktu 3.2. Odmowa wydania wyrobu (jego części) do naprawy w warunkach fabrycznych, bądź uniemożliwienie naprawy w lokalu Zgłaszającego oznaczać będzie, że Gwarant został zwolniony przez niego z wykonania obowiązków gwarancyjnych i zrzekł się wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji względem Gwaranta. 3.5. W przypadku, gdy wada wyrobu jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi lub też mogłoby spowodować obniżenie jakości wyrobu, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi poprzez wymianę wyrobu na nowy, tego samego rodzaju, wolny od wad, bądź poprzez zapłatę Zgłaszającemu kwoty odpowiadającej cenie sprzedaży wadliwego wyrobu za jednoczesnym wydaniem Gwarantowi przez Zgłaszającego wadliwego wyrobu. Z chwilą wydania Gwarantowi wyrobu, Zgłaszający przeniesie na jego rzecz własność wyrobu. 3.6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, naprawa gwarancyjna, wymiana wyrobu na nowy lub zwrot kosztów zakupu nastąpi w ciągu 30 dni od daty podjęcia decyzji. W szczególnych przypadkach, kiedy dotrzymanie powyższego terminu będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Gwaranta, termin wykonania obowiązków gwarancyjnych może ulec przedłużeniu, o czym Zgłaszający zostanie powiadomiony oddzielnym pismem. 3.7. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji na naprawiany element. 3.8. Gwarancja udzielona na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 3.9. Niniejsze informacje dostępne są na stronie www.tece.pl 4. Zasady prawidłowej konserwacji i pielęgnacji powierzchni wyrobów 4.1. Do czyszczenia i konserwacji powierzchni nie wolno używać szczotek, myjek lub innych mogących porysować powierzchnię wyrobu oraz stosować substancji ściernych, pieniących i agresywnych substancji, zawierających kwasy, chlor lub jego związki, rozpuszczalniki lub środki wybielające. 4.2. Przyciski uruchamiające spłukiwanie należy zawsze czyścić za pomocą miękkiej ściereczki. Do czyszczenia dostępnych powierzchni należyużywać ciepłą wodę. Powierzchnie szklane można również czyścić bezbarwnymi, łagodnymi środkami czyszczącymi. Środka czyszczącego nie należy natryskiwać bezpośrednio na szkło. Zabrudzenia można usuwać za pomocą zwilżonej ściereczki, lekko ją dociskając. Po umyciu powierzchni można delikatnie wypolerować powierzchnię miękką, suchą ściereczką. TECE Sp. z o.o. 57-100 Strzelin ul. Wrocławska 61 tel: 71 38 39 100; fax 71 38 39 101.