Brak produktów w wybranej kategorii spełniających kryteria wyświetlania.

VTS

STANDARDOWE WARUNKI GWARANCJI VTS

Na podstawie niniejszych warunków gwarancji, wskazana w karcie gwarancyjnej spółka z Grupy VTS [dalej: VTS] gwarantuje właścicielowi [dalej: Klient] bezawaryjną pracę sprzedanych przez VTS central wentylacyjno – klimatyzacyjnych typu VS, NVS, SVS [dalej: urządzenia].

§ 1 Okres gwarancji

1. Gwarancja na urządzenia, elementy automatyki oraz wymienniki obrotowe i krzyżowe upływa z okresem 2 lat od daty sprzedaży urządzenia.

2. Jeżeli Klient zakupił od Autoryzowanego Serwisu VTS części zamienne do urządzeń, gwarancja na te części zamienne upływa z okresem 1 roku od daty sprzedaży części zamiennej.

§ 2 Wydłużenie okresu gwarancji

1. W przypadku zakupu przez Klienta bezpośrednio od VTS central typu VS okres gwarancji na te urządzenia oraz dodatkowe opcje: elementy automatyki oraz wymienniki obrotowe i krzyżowe może zostać wydłużony przez VTS na wniosek Klienta o dodatkowy okres, maksymalnie do 3 kolejnych lat, następujących po zakończeniu okresu gwarancyjnego wskazanego w § 1 ust.1 powyżej.

2. Wydłużenie okresu gwarancji następuje na podstawie porozumienia pomiędzy VTS oraz Klientem zawartego w formie pisemnej w terminie 12 miesięcy od daty sprzedaży.

3. Z tytułu wydłużenia okresu gwarancji Klient zapłaci na rzecz VTS wynagrodzenie wg poniższych stawek:

a) 1% od ceny netto urządzeń za pierwszy rok wydłużonego okresu gwarancji,

b) 1,5% od ceny netto urządzeń za drugi rok wydłużonego okresu gwarancji,

c) 2% od ceny netto urządzeń za trzeci rok wydłużonego okresu gwarancji.

4. Wynagrodzenie jest płatne przez Klienta z góry w łącznej kwocie za cały okres wydłużonej gwarancji wskazany w treści porozumienia o którym mowa w § 2 ust.2 powyżej, na podstawie faktury proforma. Brak zapłaty wynagrodzenia w terminie wskazanym w treści faktury proforma oznacza rezygnację Klienta z opcji wydłużenia okresu gwarancji.

5. Postanowienia dotyczące wydłużenia okresu gwarancji nie mają zastosowania do central typu NVS oraz SVS.

6. Odmienne postanowienia umowy Stron w zakresie uregulowanym w § 2 niniejszych Standardowych Warunków Gwarancji są nieważne a czynności prawne Klienta podjęte wbrew powyższemu postanowieniu nie wywołują skutków prawnych.

§ 3 Zakres gwarancji

1. VTS według własnego uznania wymieni urządzenia lub ich wadliwe części albo naprawi je w miejscu zamontowania lub innym miejscu, po odesłaniu do naprawy.

2. W przypadku realizacji świadczenia gwarancyjnego w miejscu zamontowania urządzenia w kraju siedziby VTS, VTS pokryje koszty transportu pracowników Autoryzowanego Serwisu VTS oraz transportu części zamiennych, wyłącznie w promieniu 200 km od siedziby serwisu na terenie tego kraju.

3. W przypadku realizacji świadczenia gwarancyjnego w miejscu zamontowania urządzenia, które nie leży w kraju siedziby Autoryzowanego Serwisu VTS, VTS pokryje wyłącznie koszty części zamiennych lub koszty urządzeń, wraz z dostawą na zasadach DAP (Incoterms 2010).

4. Aktualna lista Autoryzowanych Serwisów VTS, zwanych dalej serwisami, jest dostępna na stronie www.vtsgroup.com oraz w biurach handlowych VTS.

5. Wyposażenie dodatkowe urządzeń, niewyprodukowane przez VTS, a dostarczane przez VTS wraz z urządzeniami, podlega gwarancji przez okres wskazany w § 1 niniejszych warunków gwarancji.

6. Świadczenie gwarancyjne nie zmienia terminu gwarancji, gwarancja na wymienione części kończy się z upływem terminu gwarancji na urządzenie.

7. Gwarancja udzielona przez VTS nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8. Niniejsze warunki gwarancji wiążą strony wszelkich umów związanych z urządzeniami, o ile za zgodą VTS umowa nie stanowi inaczej. 2 www.vtsgroup.com Wersja obowiązująca od: 01.01.2018 www.vtsgroup.com

§ 4 Wyłączenia

1. Niniejszą gwarancją nie są objęte:

a. Części urządzeń ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne (filtry, uszczelki, paski klinowe, żarówki, bezpieczniki, łożyska, itp.).

b. Uszkodzenia niezawinione przez VTS oraz wady urządzeń powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w urządzeniach.

c. Uszkodzenia urządzeń wynikłe z wpływu otoczenia, niewłaściwego transportu, składowania.

d. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwej obsługi i eksploatacji urządzenia, niezgodnej z 'Dokumentacją Techniczno-Ruchową central VENTUS [dalej: DTR].

e. Urządzenia, których montaż nie był zrealizowany przez Autoryzowany Serwis VTS lub realizowany był w warunkach niezgodnych z DTR.

f. Urządzenia, których rozruch nie został przeprowadzony i udokumentowany w Karcie Gwarancyjnej przez serwis lub osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

g. Urządzenia, w których dokonano modyfikacji, zmiany parametrów pracy, naprawy lub wymiany części urządzeń bez pisemnej zgody VTS.

h. Elementy wykończeniowe urządzeń zamontowanych na zewnątrz budynków, przy których nie wykorzystano pokrycia obudowy Urządzenia.

i. Uszkodzenia i wady w obudowie i elementach konstrukcyjnych, które nie mają wpływu na funkcjonalność i prawidłową pracę urządzeń.

2. Do zachowania uprawnień z gwarancji wymagana jest eksploatacja urządzenia zgodna z wytycznymi zawartymi w DTR, w tym m.in. dokonanie przez Klienta co najmniej 2 przeglądów technicznych urządzeń w roku kalendarzowym.

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności VTS za szkody spowodowane postojami urządzeń w okresie oczekiwania na świadczenia gwarancyjne oraz wszelkie szkody w innym niż urządzenia majątku klienta.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje należy zgłaszać on-line poprzez przesłanie wniosku elektronicznego dostępnego na stronie www.vtsgroup.com, lub telefonicznie poprzez kontakt z działem reklamacji wraz z przesłaniem wniosku elektronicznego wskazanego powyżej.

2. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać: numer fabryczny Urządzenia, miejsce pracy Urządzenia, numer telefoniczny Klienta, osobę do kontaktów po stronie Klienta, rodzaj usterki, a także, jeśli to możliwe, wskazanie uszkodzonej części Urządzenia.

§ 6 Świadczenie gwarancyjne

1. Świadczenia wynikające z niniejszej gwarancji zostaną zrealizowane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. W wyjątkowych wypadkach termin ten może być wydłużony, w szczególności, gdy świadczenie gwarancyjne wymaga sprowadzenia części lub podzespołów od poddostawcy oraz w przypadku uniemożliwienia pracy serwisu na skutek złych warunków atmosferycznych.

2. Części, które serwis wymontuje z urządzenia w ramach świadczenia gwarancyjnego i zastąpi je nowymi, przechodzą na własność VTS.

3. Koszty wynikłe z powodu nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego lub przerwania pracy serwisu na życzenie Klienta ponosi Klient, zgodnie z cennikiem obowiązującym usług serwisowych dostępnym na stronie www.vtsgroup.com oraz na podstawie faktury VAT wystawionej przez Autoryzowany Serwis VTS.

4. VTS ma prawo odmówić wykonania świadczenia gwarancyjnego w przypadku, gdy Klient wstrzymuje się z zapłatą za urządzenie lub wcześniejszą usługę serwisową.

5. Klient zobowiązany jest do współdziałania z pracownikami serwisu przy realizacji świadczenia gwarancyjnego wykonywanego w miejscu zamontowania urządzenia, w szczególności poprzez:

a. umożliwienie w odpowiednim czasie swobodnego dostępu do urządzenia,

b. przygotowania miejsca wykonywania usługi, w szczególności zapewnienie dodatkowych konstrukcji umożliwiających dostęp do urządzenia znajdującego się powyżej 1,5 m nad posadzką, w razie potrzeby demontaż i ponowny montaż urządzeń, w przypadku urządzeń podwieszanych w razie potrzeby demontaż i montaż sufitu podwieszanego lub kanału wentylacyjnego;

c. odłączenie i podłączenie instalacji hydraulicznej (woda, układ glikolowy) i freonowej, wykonanie dodatkowych prac umożliwiających realizację zgłoszenia przez pracowników serwisu, Wersja obowiązująca od: 01.01.2018 www.vtsgroup.com

d. przedstawienie dokumentów dostarczonych razem z urządzeniem (karta gwarancyjna, karta danych technicznych, DTR),

e. zapewnienie możliwości rozpoczęcia pracy natychmiast po przybyciu serwisu i jej realizacji bez zbędnej zwłoki,

f. nieodpłatne zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy przy realizacji świadczenia (np. udostępnienie źródła energii elektrycznej lub oświetlenia miejsca realizacji świadczenia),

g. podjęcie działań koniecznych do ochrony osób i rzeczy oraz przestrzeganie przepisów BHP w miejscu realizacji świadczenia gwarancyjnego, w tym zapewnienia aby miejsce realizacji świadczenia spełniało wymagania określone w przepisach i zasadach BHP.

6. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania i potwierdzenia wykonania świadczenia gwarancyjnego na dokumencie Karta Serwisowa. W przypadku wątpliwości co do jakości lub kompletności wykonania świadczenia gwarancyjnego, Klientowi przysługuje prawo złożenia do VTS skargi. Do złożenia skargi stosuje się odpowiednio przepisy § 4 niniejszych Warunków Gwarancji.

§ 7 Pozostałe postanowienia

1. W przypadku sprzeczności pomiędzy Ofertą i Zamówieniem a niniejszymi Standardowymi Warunkami Gwarancji VTS, pierwszeństwo mają Standardowe Warunki Gwarancji VTS. W takim przypadku sprzeczne zapisy Oferty i Zamówienia nie znajdują zastosowania.

2. W przypadku sprzeczności pomiędzy zawartą przez Strony umową a niniejszymi Standardowymi Warunkami Gwarancji VTS, pierwszeństwo mają Standardowe Warunki Gwarancji VTS, chyba że postanowienia umowy pomiędzy Stronami w sposób wyraźny stanowią inaczej. Powyższe nie dotyczy postanowień § 2 niniejszych Warunków Gwarancji VTS, które zawsze mają pierwszeństwo przed umową Stron lub jakimikolwiek innymi porozumieniami lub ustaleniami Stron.

3. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest dostępna za stronie www.vtsgroup.com.