Wilo

1. Firma Wilo Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży potwierdzonej dokumentem zakupu, lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji wynikającej z danych na tabliczce znamionowej produktu. Części zamienne wymienione w ramach napraw pogwarancyjnych – 6 miesięcy. Niniejsza karta gwarancyjna nie dotyczy zestawów hydroforowych, przepompowni i tłoczni ścieków oraz mieszadeł i pomp zatapialnych.

2. W ramach gwarancji gwarant usunie wady ukryte.

3. Przed pompą bezdławnicową (zespołem pomp bezdławnicowych) należy zainstalować filtr siatkowy o min. ilości oczek 200/cm2 .

4. Firma Wilo Polska Sp. z o.o. zwolniona jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za: • wady i niesprawności powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją, • urządzenia, w których napraw i przeróbek dokonały osoby nieupoważnione przez Wilo Polska Sp. z o.o., • pompy, w których stwierdzono pracę na sucho i niezastosowanie się do pkt. 3 niniejszej karty, • uszkodzenia powstałe w wyniku przepięć w instalacji elektrycznej przy równoczesnym braku zainstalowanych zabezpieczeń w postaci warystorów lub innych ograniczników przepięć.

5. Gwarancja nie obejmuje wskaźników świetlnych, materiałów eksploatacyjnych i części z gumy.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

7. Karta gwarancyjna jest ważna dla produktów sprzedawanych przez Wilo Polska Sp. z o.o. zainstalowanych na terenie RP i obowiązuje wraz z dowodem zakupu. W przypadku reklamacji należy przedstawić zarówno dowód zakupu, jak i kartę gwarancyjną.

8. Usługi dodatkowe: • dodatkowa płatna gwarancja na okres 36 miesięcy od daty zakupu, • umowy serwisowe na przeglądy, konserwacje, wymiany urządzeń, montaże.