Wojnarowscy

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI (OWG) WOJNAROWSCY SP. Z O.O. ‐ wersja obowiązująca od dnia 01.09.2017r.

1. Spółka Wojnarowscy sp. z o.o. z siedzibą  w Katowicach przy ul. Gospodarczej 16, 40‐432 Katowice, KRS: 0000047452 (dalej zwana także “Wojnarowscy”) udziela gwarancji jakości na produkty oświetleniowe, o których mowa w pkt. 5 niniejszych OWG (dalej „Produkty”) na poniższych zasadach i warunkach.

2. Niniejsza gwarancja zostaje udzielona pod warunkiem jej zarejestrowania przez Klienta w terminie 90 dni od daty zakupu Produktu, wynikającej z faktury VAT albo paragonu fiskalnego, dokumentujących zakup Produktu. Rejestracji należy dokonać  za pośrednictwem Formularza Rejestracji Gwarancji dostępnego na stronie internetowej: www.spectrumled.pl/warranty. Prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracji Gwarancji należy przesłać  w powyższym terminie do Wojnarowskich drogą  elektroniczną  na adres e‐mail: warranty@wojnarowscy.com.pl. Po dokonanej rejestracji Klient otrzyma na adres e‐mail, z którego został  wysłany Formularz Rejestracji Gwarancji potwierdzenie rejestracji wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Gwarancji, stanowiące łącznie dokument gwarancyjny.

3. Wojnarowscy gwarantują, iż  w przypadku eksploatacji Produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami użytkowania, w tym z zachowaniem parametrów zasilających, odpowiednich dla danego typu źródła światła,  będą one funkcjonować  prawidłowo przez okres co najmniej udzielonej ochrony gwarancyjnej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień OWG.

4. Gwarancja dotyczy wyłącznie Produktów zainstalowanych na terenie Unii Europejskiej.

5. Okres ochrony gwarancyjnej wynosi:    Lampy SPECTRUM LED – 2 lata  Oprawy SPECTRUM LED INTEGRA – 2 lata  Świetlówki kompaktowe SPECTRUM – 2 lata  Pozostałe produkty SPECTRUM – 1 rok  Żarówki samochodowe CARLAMP – 1 rok

6. Okres ochrony gwarancyjnej liczony jest od daty zakupu Produktu przez Klienta, wynikającej z faktury VAT albo paragonu fiskalnego, potwierdzających jego zakup.

7. W przypadku gdy z warunków umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Wojnarowskimi a Klientem wynika inny okres ochrony gwarancyjnej Produktu niż  wskazany w pkt. 5 OWG pierwszeństwo w tym zakresie mają  warunki umowy. W pozostałym zakresie obowiązujące są niniejsze OWG, chyba że w umowie strony wyraźnie wyłączą ich stosowanie.  

8. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie, tj. ukryte wady produkcyjne lub materiałowe.  

9. W przypadku wystąpienia wady Produktu firma Wojnarowscy według swojego wyboru wymieni reklamowany Produkt na wolny od wad zastępując go takim samym lub ekwiwalentnym produktem, dokona jego nieodpłatnej naprawy albo zwróci Klientowi część lub całość jego ceny wynikającej z cennika Wojnarowskich obowiązującego w dacie zakupu Produktu przez Klienta.

10. Warunkiem skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest łączne spełnienie poniższych warunków: a) Produkt jest używany zgodnie z jego specyfikacją techniczną  oraz z zaleceniami firmy Wojnarowscy (w tym m.in. z instrukcją, opisami Produktu zawartymi w katalogach produktów, ofercie sprzedaży).   b) Produkt został prawidłowo podłączony i zainstalowany przez wyspecjalizowany personel zgodnie z instrukcją obsługi oraz sztuką i wiedzą techniczną.   c) Produkt jest używany w środowisku, które jest normalnym środowiskiem pracy takiego Produktu ze względu m.in. na warunki takie jak: ciśnienie, wibracje, wilgotność, bezpośredni kontakt z wodą lub innymi płynami, ruchy powietrza itp.   d) Produkt jest używany w temperaturze i pod napięciem nie przekraczającym wartości wskazanych w specyfikacji technicznej.   e) Produkt nie został  mechanicznie uszkodzony w wyniku nieprawidłowego, nieostrożnego lub niezgodnego z jego przeznaczeniem użytkowania. f) Ujawniona wada została niezwłocznie zgłoszona Wojnarowskim przez Klienta, tj. w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ujawnienia wady, zgodnie z procedurą reklamacji opisaną w niniejszych OWG. g) Produkt został zainstalowany na terenie Unii Europejskiej.   Naruszenie któregokolwiek z powyższych warunków oraz innych wymienionych w niniejszych OWG powoduje utratę  uprawnień z niniejszej gwarancji.  

11.Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do:   a) wad spowodowanych zdarzeniem nieprzewidzianym i niemożliwym do przewidzenia, np. siłą  wyższą  lub innymi wyjątkowymi okolicznościami (włącznie z wyładowaniami atmosferycznymi). Wady te nie są  uznane za wady, o których mowa w pkt. 8 niniejszych OWG. b) wad spowodowanych wahaniem energii (przepięciami) o skali lub czasie trwania przekraczającym następujące poziomy specyfikowane w normie IEC 61000‐4‐5:2005‐11:   ‐ 1000 V pomiędzy przewodem fazowym i neutralnym,   ‐ 2000 V pomiędzy przewodem fazowym i uziemieniem.   c) naturalnego zużycia materiałów, takiego jak np. odbarwienia części z tworzywa sztucznego, utrata ich elastyczności, matowienie powłok lakierniczych itp.

12. Klient traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w razie: a) Dokonania jakiejkolwiek modyfikacji, przeróbki, zmiany konstrukcyjnej Produktu we własnym zakresie samodzielnie lub przez inne nieupoważnione przez Wojnarowskich osoby trzecie. b) Dokonania jakiejkolwiek naprawy Produktu samodzielnie lub powierzając jej wykonanie innej osobie niż  upoważnionemu pracownikowi działu serwisowego Wojnarowscy. c) Stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź  innych oznaczeń  identyfikujących Produkt lub zakrycia ich w jakikolwiek sposób umożliwiający lub znacznie utrudniający ich identyfikację. d) Eksploatacji Produktu ponad określone przez producenta trwałości, wskazane na opakowaniu Produktu lub/i w kartach katalogowych produktów. e) W przypadku zakupu Produktu bezpośrednio od Wojnarowskich Klient ‐ w razie opóźnienia w zapłacie ceny Produktu powyżej 30 dni.

13. Klient, zgłaszający reklamację ma obowiązek w terminie wskazanym w pkt. 10 lit. f) OWG prawidłowo wypełnić Formularz Reklamacji, dostępny na stronie internetowej: www.spectrumled.pl/warranty podając następujące informacje: a) Data zgłoszenia; b) Dane adresowe zgłaszającego (nazwa i adres firmy, e‐mail, telefon, adres wysyłki Produktu);   c) Data zakupu oraz nr faktury albo paragonu fiskalnego;   d) Data ujawnienia wady; e) Zareklamowany Produkt (nazwa, kod WOJ./SLI, ilość, nr partii); f) Opis uszkodzenia i jego przyczyny.

14. Wypełniony Formularz Reklamacji należy przesłać  Wojnarowskim wraz z potwierdzeniem rejestracji gwarancji oraz skanem faktury VAT lub paragonu fiskalnego dokumentujących zakup reklamowanego Produktu, o których mowa w pkt. 2 niniejszych OWG na adres e‐mail: reklamacje@wojnarowscy.com.pl,   w terminie o którym mowa w pkt. 13 OWG.

15. Zareklamowany Produkt wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 14 OWG Klient zobowiązany jest dostarczyć do Wojnarowskich w terminie 7 dni od dnia przesłania Formularza Reklamacji, na adres: Wojnarowscy Sp. z o.o., ul. Białobrzeska 47, 41‐409 Mysłowice (Panattoni Park, budynek 4), z zastrzeżeniem pkt. 16 i 17 OWG.  

16.Jeżeli koszty dostarczenia zareklamowanego Produktu przewyższają  jego wartość  netto wynikającą z dowodu zakupu Produktu przez Klienta, Klient zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt tylko na wyraźne żądanie Wojnarowskich. W takim przypadku Wojnarowscy mogą  przyjąć  i rozpatrzyć  reklamację  bez konieczności dostarczenia Produktu przez Klienta, co zostanie każdorazowo ustalone indywidualnie z Klientem.  

17. Postanowienie pkt. 16 OWG stosuje się  odpowiednio w przypadku, gdy z okoliczności wynika, iż  ewentualna wada Produktu powinna być  usunięta w miejscu, w którym znajdował  się  on w chwili ujawnienia wady. Klient powinien każdorazowo ustalić  z Wojnarowskimi w terminie 7 dni od dnia przesłania Formularza Reklamacji brak potrzeby dostarczenia reklamowanego Produktu. W przypadku takiego uzgodnienia Klient zobowiązany jest na każde wezwanie Wojnarowskich udostępnić  Produkt celem weryfikacji przez Wojnarowskich zgłoszonych wad oraz przechowywać  go w niezmienionym stanie przez czas wymagany do tej weryfikacji.

18. W przypadku Klientów dokonujących stałych zakupów w firmie Wojnarowscy (tj. częściej niż 5 razy w danym miesiącu) wysyłka zareklamowanych Produktów powinna odbywać się zbiorczo raz w miesiącu. Nie zwalnia to jednak Klienta od obowiązku każdorazowego, niezwłocznego poinformowania Wojnarowskich o ujawnionej wadzie Produktu.

19. Reklamowany Produkt powinien być  dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym, zapewniającym jego zabezpieczenie w czasie transportu przed uszkodzeniami. Produkty, które zostały przesłane przez Klienta w sposób narażający je na uszkodzenia podczas transportu tracą  gwarancję. W przesyłce z reklamowanym Produktem nie powinny znajdować  się  produkty zwracane z innych przyczyn niż  reklamacja jakościowa. Ryzyko uszkodzenia Produktu (w tym jego podzespołów) w czasie transportu ponosi Klient.

20. Reklamowany Produkt powinien być  dostarczony do Wojnarowskich w stanie fizycznym, który umożliwia weryfikację  uszkodzenia (wady), jak również określenie jej przyczyny.  

21. Reklamacje rozpatrywane są  przez Dział  Reklamacji i Serwis Wojnarowskich (kontakt do działu dostępny na stronie internetowej: www.spectrumled.pl/kontakt).  

22. Termin rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Wojnarowskim zareklamowanego Produktu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 14 OWG, a w przypadku Produktów, o których mowa w pkt. 16 i 17 OWG 21 dni od dnia przesłania Formularza Reklamacji wraz z wyżej wymienionymi dokumentami. Wojnarowscy zastrzegają sobie możliwości wydłużenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim w szczególności w przypadku konieczności wykonania szczegółowych badań technicznych reklamowanego Produktu lub oczekiwania na dostawę  od dostawców Wojnarowskich Produktu podlegającego wymianie lub części zamiennych, niezbędnych do usunięcia wady, o czym Wojnarowscy niezwłocznie poinformują Klienta.

23.O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Wojnarowscy poinformują  Klienta na piśmie, drogą  mailową  (na adres, z którego Klient przesłał Formularz Reklamacji), telefonicznie albo faksem.  

24. W przypadku uznania reklamacji firma Wojnarowscy postąpi w sposób wskazany w pkt. 9 OWG. .

25. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego koszty poniesione w związku z jej rozpatrzeniem przez Wojnarowskich, ponosi Klient. Na Kliencie spoczywa również obowiązek odbioru Produktu. W razie jego nieobrania po wezwaniu przez Wojnarowskich, Klient zobowiązany jest pokryć  koszty przechowania Produktu i/lub jego odesłania Klientowi.

26.Odpowiedzialność  Wojnarowskich z tytułu udzielonej gwarancji ograniczona jest wyłącznie do szkody rzeczywistej w wysokości nie wyższej niż  wartość  netto zareklamowanego Produktu, wynikającej z cennika Wojnarowskich obowiązującego w dacie zakupu Produktu przez Klienta, przy czym Wojnarowscy odpowiadać mogą jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Klienta. Wojnarowscy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ponad zakres, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a także za utracone korzyści lub wydatki, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zastosowania Produktu (w tym także koszty demontażu Produktu, jego podłączenia i/lub odłączenia).  

27. Rozpatrzenie i uznanie reklamacji danego Produktu pomimo niezarejestrowania gwarancji przez Klienta lub niezachowania innych warunków określonych w niniejszych OWG, nie oznacza objęcia go ani innych Produktów zakupionych przez Klienta ochroną gwarancyjną.  

28. Wojnarowscy oferują  możliwość  wykonania odpłatnych napraw serwisowych Produktów, w tym także napraw pogwarancyjnych, na warunkach ustalonych każdorazowo z Klientem.

29.Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień  konsumentów wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W stosunku do pozostałych Klientów odpowiedzialność  Wojnarowskich z tytułu rękojmi jest wyłączona.

30.Niniejsza gwarancja i wszelkie kwestie z nią związane są regulowane przez prawo polskie.

31. Sądem właściwym do dochodzenia roszczeń  związanych z niniejszą  gwarancją  jest sąd właściwy dla siedziby Wojnarowskich (nie dotyczy konsumentów).