Yale

GWARANCJA JAKOSCI. REKLAMACJE

1. Sprzedawca gwarantuje, że towary będą w okresie gwarancji przydatne do zwykłego użytkowania z uwzględnieniem ich rodzaju i przeznaczenia. Gwarancja obejmuje wady fizyczne towaru związane z jego funkcjonalnością, spowodowane wadami materiałowymi produktów, wadami konstrukcyjnymi lub wadami technologicznymi

2. Kupujący jest uprawniony do reklamacji towaru wyłącznie w okresie gwarancji.

3. W związku z udzieloną gwarancją wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady określoną przepisami kodeksu cywilnego.

4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty dostarczenia lub odebrania towaru przez Kupującego.

5. Kupujący ma prawo do reklamacji towaru jedynie w okresie jego gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie towary zakupione u Sprzedawcy. Kupujący powinien udokumentować zakup towaru od Sprzedawcy, oraz przedstawić dowód dostawy lub odebrania towarów z magazynów Sprzedawcy.

6. Gwarancja nie dotyczy wad spowodowanych na skutek: 1) wad projektowych dzieła lub wad innych części i konstrukcji dzieła, do których produkcji towary zostały użyte 2) niewłaściwego używania towarów niezgodne z ich przeznaczeniem i właściwościami 3) zwykłej eksploatacji towarów 4) niewłaściwego doboru towaru przez Kupującego do konstrukcji dzieła 5) niewłaściwego, sprzecznego z instrukcją lub wskazówkami Sprzedawcy przemieszczania, magazynowania, przechowywania, konserwacji lub montażu towarów 6) nieprzestrzegania obowiązujących norm technicznych, przepisów i procedur przy wykorzystywaniu towarów 7) zmian, przeróbek, napraw towarów przeprowadzanych przez inna osobę niż Sprzedawca 8) uszkodzenia towarów z powodu nieodpowiedniego przewożenia towarów przez inne osoby niż Sprzedawca 9) uszkodzenia towarów przez osoby trzecie lub na skutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności 10) niewłaściwej obsługi, nieodpowiedniego obchodzenia się, używania nieodpowiednich akcesoriów, nieodpowiedniej instalacji.

7. Prawo do skorzystania z gwarancji wygasa w przypadku gdy: 1) Kupujący nie jest w stanie udowodnić faktu zakupu reklamowanego towaru od Sprzedawcy 2) doszło do naruszenia pieczęci ochronnych i etykiet, jeżeli takie znajdowały się na towarach 3) towar był użytkowany w sposób niezgodny z warunkami używania określonymi w dokumentacji dołączonej do towarów 4) doszło do uszkodzeń mechanicznych towarów przez Kupującego lub osoby trzecie 5) doszło do uszkodzeń towarów na skutek działania siły wyższej

8. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przy zachowaniu należytej staranności dostarczonych mu lub odebranych przez niego towarów oraz do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcę o wszelkich wadach ilościowych, jakościowych nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty dostarczenia lub odebrania towarów.

9. Nie poinformowanie Sprzedawcy o wadach towarów zgodnie z ust. 8 uprawnia Sprzedawcę do odmowy rozpoznania reklamacji Kupującego, chyba, że Kupujący wykaże, że mimo zachowania należytej staranności przy sprawdzaniu towarów nie mógł wiedzieć o wadzie i poinformować o niej Sprzedawcę.

10. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać sporządzone na piśmie oraz złożone w siedzibie Sprzedawcy lub wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@assaabloy.com. W każdym wypadku zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie Kupującego zgodnie z pkt. II ust. 3, rodzaju i ilości towarów, których reklamacja dotyczy, szczegółowy opis wad ze wskazaniem na czym dana wada polega, ewentualnie w jaki sposób się ona ujawnia, wraz z dokumentacją fotograficzną wady, wskazanie numeru faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę, wskazanie miejsca, w którym znajdują się towary w momencie złożenia reklamacji, podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Sprzedawcy.

11. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej wpływu do siedziby Sprzedawcy.

12. Reklamacje nieczytelne, zawierające sprzeczności lub niejasności, lub nie zawierające wszystkich danych, o których mowa w ust. 10 nie są uznawane za skutecznie złożoną reklamację i nie będą rozpoznawane przez Sprzedawcę.

13. W przypadku złożenia skutecznej reklamacji Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia towarów.

14. Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania oraz dostarczenia towarów do siedziby Sprzedawcy z widocznym numerem reklamacji nadanej przez Dział Sprzedaży. Sprzedawca może zdecydować o zbadaniu towarów w miejscu ich położenia, o czym poinformuje Kupującego. Kupujący jest wówczas zobowiązany do umożliwienia Sprzedawcy zbadania towarów w uzgodnionym terminie. Zbadanie towarów w miejscu ich położenia należy do decyzji Sprzedawcy oraz może odbywać się jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia prawidłowo złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania oraz poinformowania o jego wynikach Kupującego. W przypadku potrzeby potwierdzenia reklamacji u dostawcy Sprzedawcy termin ten może ulec wydłużeniu o czym Sprzedawca powiadomi niezwłocznie Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać po stronie Kupującego na skutek opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji powstałego z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym na skutek konieczności potwierdzenia reklamacji u dostawcy Sprzedawcy.

16. Wszelkie opinie odnoszące się do jakości towarów, wobec których została zgłoszona reklamacja sporządzone przez Kupującego lub osoby trzecie nie są wiążące dla Sprzedawcy oraz nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.

17. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedawca.

18. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za zasadną, Sprzedawca jest zobowiązany do naprawy wadliwych towarów, wymiany wadliwych towarów, na towar tego samego rodzaju wolny od wad lub obniżenia ceny sprzedaży. Decyzje w tym zakresie podejmie Sprzedawca mając na uwadze rodzaj ustalonej wady towarów oraz okoliczności jej powstania. Pisemna decyzja Sprzedawcy zostanie przekazana Kupującemu listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faksem w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

19. Naprawa towaru, wymiana na towar wolny od wad lub obniżenie ceny zostanie dokonane nie później niż w terminie 21 dni licząc od daty powiadomienia Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji, chyba że porozumienie stanowi inaczej. W przypadku decyzji Sprzedawcy o wymianie towaru na towar wolny od wad termin realizacji wymiany uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy i będzie każdorazowo potwierdzany przez Sprzedawcę.

20. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę trwałej i nieusuwalnej wady towaru uniemożliwiającej jego dalsze używanie oraz braku możliwości na wymianę towaru na towar wolny od wad, lub w przypadku gdyby wymiana wiązała się ze znacznymi kosztami Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą o wartości zareklamowanego towaru, na podstawie której Kupujący dokona zwrotu towaru w terminie uzgodnionym ze Sprzedawcą.

21. Sprzedawca ma prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji towarów do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich wymagalnych należności z tytułu zwartych ze Sprzedawcą umów.

22. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami z nią związanymi.

23. Rozpatrzenie reklamacji w powyższy sposób kończy procedurę reklamacyjną oraz wyłącza dalsze roszczenia Kupującego wobec Sprzedawcy.

24. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym z tytułu wad rzeczy sprzedanych lub świadczonych usług jest ograniczona do wartości towaru / usługi.