ZMM MAXPOL

Reklamacja

 1. Proces reklamacji:
 • Klient w pierwszej kolejności powinien przeanalizować szczegółowo warunki, jakie zapisane zostały w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego towaru, sprawdzić kto jest gwarantem, co obejmuje gwarancja oraz gdzie należy się zgłosić.
 • Jeżeli zakupiony towar nie posiada dokumentu gwarancyjnego lub jego postanowienia okażą się niewystarczające, Klient ma możliwość reklamacji towaru w Sklepie partnerskim.
 • W przypadku reklamowania towaru w Sklepie partnerskim, należy najpierw przesłać właściwy elektroniczny formularz reklamacji. Zawiadomienia o wykryciu wad towaru, Klient dokonuje wyłącznie poprzez wysłanie, za pomocą Portalu KOMINY.PL, elektronicznego formularza reklamacji.
 • W ciągu 14 dni od przesłania elektronicznego formularza reklamacji (z uwzględnieniem punktu 9), Sklep partnerski powinien dokonać jego weryfikacji oraz skontaktować się z Klientem, celem:
  • poinformowania o potrzebie uzupełnienia lub poprawienia elektronicznego formularza reklamacji;
  • oświadczenia o pozytywnym rozpatrzeniu formularza reklamacji oraz uzgodnienia terminu i sposobu dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru do Sklepu partnerskiego;
  • powiadomienia o braku podstaw do reklamacji towaru.
 • W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar wraz z dowodem zakupu, tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, powinien zostać dostarczony przez Klienta w fabrycznym opakowaniu wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się w jego wyposażeniu, na adres Sklepu partnerskiego, w którym został zakupiony.

Zazwyczaj reklamacja w Sklepie partnerskim powinna dotyczyć:

 • niezgodności towaru z zamówieniem;
 • braku, określonych w opisie, właściwości lub cech towaru;
 • wad fabrycznych towaru;
 • wydania towaru w stanie niezupełnym.

Zapis zawarty w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień Klienta do skorzystania według własnej woli z przysługujących mu roszczeń z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W innych przypadkach należy skorzystać z uprawnień przyznanych w dokumencie gwarancyjnym. Klient ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie wady towaru, która nie występuje. W takiej sytuacji Sklep partnerski ma prawo żądać od Klienta równowartości poniesionych kosztów związanych z ekspertyzą towaru oraz transportem. Towar bezzasadnie zareklamowany odesłany zostanie również na koszt Klienta. Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się dzień dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu partnerskiego. Ustawowy termin rozpatrzenia reklamacji przez Sklep partnerski wynosi 14 dni od chwili otrzymania zareklamowanego towaru. Jednak niektóre Sklepy partnerskie są zobowiązane do wysłania reklamowanego towaru bezpośrednio do producenta, bądź importera. W związku z tym okres rozpatrzenia może zostać wydłużony o czas potrzebny na dokonanie niezbędnych czynności reklamacyjnych. Rozpatrzenie reklamacyjne jest dokonywane wyłącznie przez Sklep partnerski i polega na:

 • naprawie towaru;
 • wymianie towaru;
 • odstąpieniu od umowy i zwrocie kosztów zakupu towaru, pod warunkiem, że wady są istotne;
 • nie uwzględnieniu reklamacji.

Sklep partnerski nie przyjmuje przesyłek z reklamowanym towarem, odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru przez Klienta nie podlegają zwrotowi, chyba że jego reklamacja zostanie uwzględniona przez Sklep partnerski. Towar musi zostać zabezpieczony tak, aby w czasie przewozu nie uległ zniszczeniu, ponieważ towar uszkodzony nie podlega reklamacji. Reklamowany towar należy odesłać na adres wskazany przez Sklep partnerski. 

§8

Gwarancja

Zasady i czas gwarancji na zakupione towary są określone w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zakupionego towaru. Udziela jej sprzedawca, importer lub producent. Większość gwarancji towarów realizowanych jest bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się w dokumentach gwarancyjnych albo na stronach internetowych producentów. Ponadto zawsze istnieje możliwość reklamacji towaru w Sklepie partnerskim, za pomocą właściwego formularza zwrotu.

§9

Zwrot zakupionego towaru do sklepu bez podania przyczyny

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient, będący konsumentem, może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie partnerskim, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Skuteczne skorzystanie z tego prawa przez Klienta jest możliwe tylko wówczas, gdy zakupiony towar zwróci do Sklepu partnerskiego w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar nie może być używany ani w żaden sposób zniszczony, musi posiadać oryginalne metki lub oznaczenia, jak również zostać zwrócony wraz ze wszystkimi akcesoriami i dokumentami, w oryginalnym opakowaniu, w jakim został dostarczony.
 2. Procedura zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny do 14 dni:
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem partnerskim Klient składa za pomocą właściwego elektronicznego formularza zwrotu. Prosimy pamiętać, iż zgłoszenia dotyczące odstąpienia od umowy przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu KOMINY.PL
 • W ciągu 14 dni od daty wysłania elektronicznego formularza zwrotu Klient ma obowiązek na swój koszt nadać przesyłkę ze zwracanym towarem do Sklepu partnerskiego. 

  Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę VAT. Brak dowodu zakupu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. Towar musi zostać zabezpieczony tak, aby w czasie przewozu nie uległ zniszczeniu. Sklep partnerski nie uwzględni zwrotu towaru i odeśle towar do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt (opłata wg cennika kosztów wysyłki Sklepu partnerskiego), jeżeli:
  • zwracany towar okaże się niepełnowartościowy;
  • stwierdzi brak załączenia dowodu zakupu do zwracanego towaru;
  • zwracany towar nie został właściwie zabezpieczony, wskutek czego uległ zmieszczeniu lub uszkodzeniu podczas przewozu;
  • zwrot towaru jest niezgodny z przepisami prawa.
 • Na zasadach niniejszego paragrafu Sklep partnerski powinien zwrócić równowartość ceny towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dostarczenia przez Klienta zwracanego towaru do Sklepu partnerskiego lub podpisanej przez niego faktury korygującej. Zwrot pieniędzy jest realizowany przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez niego w elektronicznym formularzu zwrotu. Poniesione przez Klienta koszty odesłania zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi.

Zwracany towar, należy wysłać na adres Sklepu partnerskiego, w którym został zakupiony. Prosimy pamiętać, iż wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponoszone są przez Klienta. Sklep partnerski nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Jeżeli odstąpienie od umowy przez Klienta okaże się bezpodstawne, nie podlegający zwrotowi towar zostanie odesłany przez Sklep partnerski na koszt Klienta (opłata wg cennika kosztów wysyłki Sklepu partnerskiego). Zwracany towar należy odesłać na adres Sklepu partnerskiego. Prosimy o nie wysyłanie przesyłki ze zwracanym towarem na adres Portalu KOMINY.PL.

§10

Prawo klienta do nie przyjęcia towaru w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych

 1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych towaru:
 • Zawsze przed potwierdzeniem przyjęcia przesyłki z poczty lub od kuriera, prosimy o dokładne jej sprawdzenie, w szczególności czy przesyłka nie nosi znamion uszkodzenia mechanicznego, a plomby i taśmy nie zostały naruszone lub zerwane. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, nie należy jej przyjmować, lecz sporządzić z kurierem protokół szkody. Protokół szkody jest jedynym dokumentem, udowadniającym zasadność nie przyjęcia towaru nadanego przez Sklep partnerski.
 • Uszkodzony towar zostanie zwrócony do Sklepu partnerskiego przez kuriera, który dostarczył go do klientowi.
 • Następnie należy poinformować o zaistniałej sytuacji Sklep partnerski, poprzez wysłanie za pomocą Portalu KOMINY.PL, właściwego formularza zwrotu. Przy rozpatrywaniu zgłoszenia bardzo pomocne są również zdjęcia uszkodzonej części towaru, opakowania oraz skan protokołu szkody.

Wyłącznie prawidłowo sporządzony, a następnie podpisany przez kuriera i Klienta protokół szkody, może stanowić podstawę uwzględnienia przez Sklep partnerski roszczeń Klienta z niniejszego tytułu. Proszę pamiętać, że istnieje prawo zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do treści sporządzonego przez kuriera protokołu, które on ma obowiązek w nim zamieścić. Sprawdzenie opakowania przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki podczas transportu. Prosimy pamiętać również, że przyjęcie towaru uszkodzonego mechanicznie skutkuje utratą gwarancji oraz prawa do reklamacji z tych przyczyn.